Overvloedige neerslag - dat is de grootste oorzaak van de wateroverlast in de periode december 2012 - februari 2013 in Zuid-Kennemerland. Dat blijkt uit onderzoek van Wareco, waar onder andere de gemeente Velsen opdracht voor heeft gegeven.

Veel inwoners van Zuid-Kennemerland hebben afgelopen winter te maken gehad met grondwateroverlast. De samenwerkende gemeenten in de regio hebben samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een onderzoek uit laten voeren naar de oorzaak van de hoge grondwaterstanden. Ook is onderzocht of dit een incidentele situatie betrof of dat de grondwaterstanden in de toekomst structureel hoog zullen zijn.

Overlast

In de periode december 2012 - februari 2013 kwamen er bij gemeenten in de regio veel meldingen binnen van wateroverlast. Als gevolg hiervan hadden mensen last van ondergelopen kelders en natte kruipruimtes. De samenwerkende gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Velsen en Zandvoort hebben daarom samen met het hoogheemraadschap van Rijnland een regionaal onderzoek laten uitvoeren door ingenieursbureau Wareco.

Neerslag

In de periode april 2012 tot maart 2013 is er 25% meer neerslag gevallen dan gebruikelijk. Vooral de maanden oktober en december waren buitengewoon nat. Door de grote hoeveelheid neerslag is er nauwelijks tijd geweest voor de grondwaterstand om weer te dalen. Het onderzoek heeft aangetoond dat de grondwaterstand voor een belangrijk deel wordt beïnvloed door neerslag en verdamping. Dit betekent dat de opgetreden hoge grondwaterstanden hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door neerslag.

Peil oppervlaktewater

Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het beheer van de watergangen. Onderdeel daarvan is het beheren van de waterpeilen. Op basis van metingen is vastgesteld dat het oppervlaktewaterpeil in en rond de periode van grondwateroverlast niet significant hoger dan gebruikelijk is geweest. In grote delen van het onderzochte gebied hebben de oppervlaktewaterpeilen geen of slechts een geringe invloed op de grondwaterstand.

Invloed waterwinning nihil

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de stijging van het grondwater niet te maken heeft met de bedrijfsvoering van de drinkwaterbedrijven die in het duingebied actief zijn. Zij onttrekken sinds de jaren 90 minder grondwater, om verdroging van het gebied tegen te gaan. Met metingen en analyses is aangetoond dat de wijzigingen van de onttrekkingen niet significant tot verhogingen van het grondwater in het bebouwde gebied hebben geleid.

Incident

Verder is nog onderzocht of de afgelopen periode met veel neerslag een incident is geweest of dat er sprake is van een veelvuldig terugkerende situatie. Op basis van historische gegevens is geconcludeerd dat het om een incidentele gebeurtenis ging. Hoewel de geconstateerde overlast (statistisch) incidenteel is, kan dit wel bijvoorbeeld twee jaar achter elkaar plaatsvinden. Door de klimaatverandering kunnen hoge grondwaterstanden in de toekomst wel vaker voorkomen dan nu het geval is.