De inwoners van Velsen houden uiteenlopende gezelschapsdieren. Dieren verrijken het leven van veel mensen, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken het makkelijker om contacten met anderen aan te gaan.

In Velsen wordt een relatief groot aantal paarden gehouden. In de natuur- en recreatiegebieden en in de (kinder)boerderij bevinden zich verder landbouwhuisdieren met een economische, educatieve, recreatieve en sociale waarde. Ook is er nog één melkveehouderij.
De grootste groep dieren in onze gemeente wordt gevormd door in het wild levende dieren, vooral vogels, knaagdieren en vissen.

Tegenover al deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. Wij hebben zelfs een extra zorgplicht omdat dieren binnen Velsen in hoge mate afhankelijk zijn van ons. Veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Dat geldt zowel voor huisdieren als voor in het wild levende dieren.

Kadernota Dierenwelzijn 2017 - 2020

De kernboodschap is dat de gemeente het welzijn van de dieren binnen onze gemeente serieus nemen en de wettelijke taken goed willen uitvoeren. Het uitgangspunt van Velsen is dat dierenwelzijn zal meewegen bij het maken van integrale keuzes in andere beleidsvelden.

Download

Kadernota dierenwelzijn 2017 - 2020

 

Bescherming Flora en Fauna

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten, de handel in en im- en export beschermde diersoorten, de jacht en de schadebestrijding.

Dierenwelzijn

Huisdieren begraven

Kadavers, dode (huis)dieren in openbare ruimten