Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over afvalinzameling
 

De afvalscheiding in de gemeente Velsen loopt achter ten opzichte van de rest van Nederland. Oftewel, we doen het niet zo goed. Om bewoners te helpen met het scheiden van hun afval, willen we het zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom veranderen wij de wijze van inzameling. Hierbij wordt het makkelijk om aan huis afval gescheiden te houden, door het gebruik van minicontainers voor gft, papier en plastic/blik/drankpakken (plastic, blik en lege pakken). Het weggooien van restafval wordt minder gemakkelijk gemaakt door óf een andere ophaalfrequentie van de minicontainer óf door restafval weg te laten brengen naar een verzamelcontainer in de buurt.

Nee, dat kan helaas niet. De nieuwe wijze van inzameling kent met name een aanpassing in de inzameling van restafval. Door het gebruik van de minicontainer voor plastic/blik/drankpakken en eventueel voor papier, krijgt u voldoende ruimte in uw restafvalcontainer om de periode van vier weken door te kunnen komen. Of hoeft u niet wekelijks of vaker met een hele zware vuilniszak naar een verzamelcontainer bij u in de buurt te lopen. Zonder de extra minicontainers voor papier en plastic/blik/drankpakken wordt het voor u een lastige opgave om met uw afval om te gaan.

Voor de nieuwe inzamelwijze krijgt iedereen een 240 liter minicontainer voor plastic/blik/drankpakken. Dit afval heeft erg veel volume dus vandaar het grote formaat container. Voor papier wordt standaard ook een 240 liter container aangeboden [wanneer u hier gebruik van wil maken]. Ervaring leert dat dit formaat voor de maandelijkse inzameling voldoende ruimte biedt.

Wanneer u een 1-persoonshuishouden bent kan het wenselijk zijn om een kleiner formaat container te gebruiken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC, zij helpen u graag verder.

Met het bepalen van de locaties van de verzamelcontainers is rekening gehouden met een loopafstand van maximaal 250 meter. Doordat u door het scheiden van uw afval veel minder restafval heeft, zult u minder vaak naar de container lopen waardoor deze afstanden goed te doen zijn.

U krijgt de beschikking over een aantal ondergrondse containers in uw wijk die u met uw toegangspas kunt openen. De container die het dichtste bij uw woning staat en één of meer containers die ook voor u goed te bereiken zijn. Zo heeft u altijd de mogelijkheid om uw afval kwijt te kunnen, ook als een container buiten gebruik is.

Niet alle stromen zijn geschikt om met een ondergrondse container in te zamelen. Zo is het inzamelen van gft-afval ondergronds niet fris en niet zo handig. Tuinafval in een ondergrondse container gooien is onhandig en vraagt om veel verklein-werk. Daarbij willen we graag bewoners gemak bieden om afval te scheiden en daar zijn minicontainers aan huis veel meer geschikt voor.

Het afval dat wij gescheiden inzamelen, wordt gescheiden verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen, die zo langzamerhand steeds schaarser worden.

Gft wordt verwerkt tot biogas en compost. Papier wordt gebruikt om nieuw papier van te maken, net als glas. Het plastic/blik/drankpakken-afval wordt gesorteerd naar de drie afvalstromen en verwerkt tot grondstof voor plastic producten zoals broodtrommels of tennisballen, blik wordt verwerkt tot bijvoorbeeld nieuwe koekenpannen en de lege pakken worden door de verwerker gescheiden in papier en plastic dat weer voor verder hergebruik aangeboden wordt. Afval scheiden is dus zeker geen onzin maar draagt bij aan een beter milieu.

Hoe zit het nou met etensresten, mosselschelpen, lege tubes van mayonaise of tandpasta en lege pakken van soep? We hebben zoveel verschillende soorten afval dat het wel eens duizelt welk afval nou in welke bak of zak thuishoort. Op de website www.indegoedebak.nl vind u veel informatie over afval scheiden, wat in welke bak mag en aanvullende links naar overige websites over dit onderwerp.

Er is een ontwikkeling te zien op het gebied van nascheidingsinstallaties. Deze installaties worden ingezet als aanvulling op de bronscheiding, dus niet als vervanging van. De brongescheiden afvalstromen zijn beter geschikt voor hergebruik dan de afvalstromen uit de nascheiding omdat hier meer vervuiling optreedt.

Velsen is aandeelhouder bij HVC. HVC heeft sinds de tweede helft van 2017 een nascheidingsinstallatie operationeel. Deze wordt gebruikt om restafval dat uit hoogbouw komt [hoogbouw heeft geen mogelijkheden voor bronscheiding] te ontdoen van plastic, blik en drankpakken. Velsen kiest dus voor de aanvulling van nascheiding op bronscheiding, voor het restafval uit hoogbouw.

Een ondergrondse container voor restafval is specifiek voor een bepaalde groep bewoners in die buurt. Het is niet de bedoeling dat anderen uit de gemeente of daarbuiten gebruik maken van de ondergrondse containers. Vandaar dat gekozen is voor een toegangssysteem, zo kunnen we beter garanderen dat de container voor u beschikbaar is.

Wanneer de containers afgesloten worden, zal het bijplaatsen van afval voor een korte periode toenemen, omdat bewoners met hun afvalzak voor een dichte container komen te staan, die voorheen nog gewoon vrij toegankelijk was.

Eind 2018 volgt een separaat project dat de focus heeft op het aanpakken van de problematiek rondom afvaldumpingen.