Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 23 juni 2021 het bestemmingsplan ‘De Hofgeest’ (idn: NL.IMRO.0453.BP1310HOFGEESTVEL1-R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Hofgeest’ heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 18 december 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn zeven zienswijzen ingediend.

Het plan maakt de ontwikkeling van 380 woningen mogelijk. Het plan bestaat uit twee delen aan weerszijde van de Broekeroog: Hofgeest West en Hofgeest Oost (VSV). Om de woningbouw in plandeel Hofgeest Oost mogelijk te maken wordt het bestaande sportcomplex van voetbalvereniging VSV verplaatst. Het nieuwe sportcomplex krijgt een plek aan de Oostlaan. Ook rugbyclub The Smugglers zal naar dit nieuwe sportcomplex verhuizen.

Locatie plangebied De Hofgeest

Ligging plangebied

Het plangebied ligt ten noorden van Velserbroek, ingeklemd tussen de wegen N208 en A22 (nabij aansluiting A9). Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden. Het deelgebied Hofgeest West (nummer 1 op onderstaande luchtfoto) ligt ten zuiden van het Hillegondswegje en wordt verder begrensd door de Broekeroog, de Hofgeesterweg en het terrein van Ranzijn Huis & Dier. Het deelgebied Hofgeest VSV (nummer 2) bestaat uit het sportcomplex van VSV en wordt begrensd door het Hillegondswegje, de Broekeroog en de Hofgeesterweg. Het derde deelgebied betreft de locatie waar het nieuwe sportcomplex is voorzien. Deze gronden liggen ten oosten van het tenniscomplex van LTC Hofgeest, ingeklemd tussen de Oostlaan en de A22. Ten behoeve van een logische begrenzing van het plangebied zijn de gronden die zijn gelegen tussen deelgebied 1, 2 en 3 meegenomen in dit bestemmingsplan.

Plan inzien

Vanaf 2 juli 2021 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Hofgeest’ voor iedereen voor 6 weken ter inzage op deze locaties:

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden
  • Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein 16, IJmuiden
  • Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Vanaf het moment dat het besluit ter inzage is gelegd, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken beroep indienen bij de Raad van State. Hiervoor moet u een griffierecht betalen. Het beroepschrift stuurt u in tweevoud aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking meteen na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Als binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.