Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad voorstellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het gebied Hofgeest te Velserbroek.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Hofgeest heeft betrekking op het gebied Hofgeest aan de noordrand van Velserbroek. Het plan maakt de ontwikkeling van 380 woningen mogelijk. Het plan bestaat uit twee delen aan weerszijde van de Broekeroog: Hofgeest West en Hofgeest Oost (VSV). Om de woningbouw in plandeel Hofgeest Oost mogelijk te maken wordt het bestaande sportcomplex van voetbalvereniging VSV verplaatst. Het nieuwe sportcomplex krijgt een plek aan de Oostlaan. Ook rugbyclub The Smugglers zal naar dit nieuwe sportcomplex verhuizen.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt ten noorden van Velserbroek, ingeklemd tussen de wegen N208 en A22 (nabij aansluiting A9). Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden. Het deelgebied Hofgeest West (nummer 1 op onderstaande luchtfoto) ligt ten zuiden van het Hillegondswegje en wordt verder begrensd door de Broekeroog, de Hofgeesterweg en het terrein van Ranzijn Huis & Dier. Het deelgebied Hofgeest VSV (nummer 2) bestaat uit het sportcomplex van VSV en wordt begrensd door het Hillegondswegje, de Broekeroog en de Hofgeesterweg. Het derde deelgebied betreft de locatie waar het nieuwe sportcomplex is voorzien. Deze gronden liggen ten noordoosten van het tenniscomplex van LTC Hofgeest, ingeklemd tussen de Oostlaan en de A22. Ten behoeve van een logische begrenzing van het plangebied zijn de gronden die zijn gelegen tussen deelgebied 1, 2 en 3 meegenomen in dit bestemmingsplan.

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Hofgeest (idn: NL.IMRO.0453.BP1310HOFGEESTVEL1-O001) ligt met ingang van vrijdag 18 december gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. Vanwege corona moet u hiervoor telefonisch een afspraak maken via 0255 567200 of +14 0255 (zonder kengetal). Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan:

  • Gemeenteraad van Velsen
  • Postbus 465
  • 1970 AL IJmuiden

U kunt ook een zienswijze indienen via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Hofgeest”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Merkx, telefoonnummer 0255 567200.