Besluit

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat zij het voornemen hebben een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de locatie Energiehaven. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak mogelijk.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Energiehaven maakt het mogelijk om circa 16 hectare ruimte te bieden aan bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan de bouw en het onderhoud van windparken op zee. Hiervoor wordt een bedrijventerrein ontwikkeld op de locatie van de Averijhaven en een deel van het naastgelegen terrein van Tata Steel. Daarnaast wordt door het verplaatsen van de lichterlocatie in het Noorderbuitenkanaal de nautische veiligheid verbeterd.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uit de Averijhaven, een deel van het naastgelegen terrein van Tata Steel en de lichterlocatie in het Noorderbuitenkanaal.

gebied Energiehaven

Plan inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan Energiehaven (idn: NL.IMRO.0453.BP0103ENERGIEHAVE1-V001) ligt met ingang van vrijdag 26 maart gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. Vanwege het coronavirus moet u hiervoor een afspraak maken. Dit kan door te bellen met de gemeente Velsen op telefoonnummer 14 0255.

Het plan is digitaal raadpleegbaar op ruimtelijke plannen en op de website van de gemeente Velsen.

Inspreken

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmui­den

of via ro@velsen.nl onder vermelding van 'inspraakreactie bestemmingsplan Energiehaven'. Geef u fysieke postadres aan.

Digitale informatie avond

De gemeente presenteert het plan op een digitale informatieavond op 21 april om 19.00 uur. U bent dan in de gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich tot en met 14 april 2021 aanmelden via ro@velsen.nl met als onderwerp ‘informatie avond Energiehaven’.

Downloads:

PDFBestemmingsplan Energiehaven VO.pdf

PDFMER Energiehaven-definitief 26-02-2021.pdf

PDFMER Bijlagenboek -compleet-08032021-kl.pdf