Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad voorstellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het gebied De Schouw in Velsen-Noord.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 36 woningen mogelijk op het terrein van het voormalig conferentiecentrum van Tata Staal in Velsen-Noord. 

Ligging plangebied 

Het gebied wordt aan de westzijde begrensd door de Grote Hout- of Koningsweg, aan de zuidzijde door de Schulpweg, aan de oostzijde door de Bleyenhoevelaan en aan de noordzijde door de Wenckebachstraat.

Plangebied De Schouw

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan De Schouw (idn: NL.IMRO.0453.BP0403DESCHOUW1-O001) ligt met ingang vrijdag 5 februari 2021 tot en met donderdag 18 maart 2021 voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar op ruimtelijke plannen.

 

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen

Postbus 465

1970 AL IJmuiden

 

U kunt ook een zienswijze indienen via ro@velsen.nl, onder vermelding van zienswijze bestemmingsplan De Schouw”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, telefoonnummer 0255-567200.

 

PDFpublicatie hogere grenswaarde De Schouw.pdf

PDFBesluit hogere waarde De Schouw - Velsen-Noord-IL_1.docx.pdf