Onze inwoners hebben vragen en zorgen over stofoverlast en uitstoot op het terrein van Tata Steel. Daarom organiseren de IJmondgemeenten op 11 december een gesprek met inwoners, als aanvulling op de avond van de 28e die met name bedoeld was voor de inwoners van Wijk aan Zee. De avond van 11 december staat in het teken van luisteren, ophalen van zorgen en mogelijke oplossingen in kleinschalige gesprekken. Het resultaat van de avond is uw advies aan ons als overheden en Tata Steel. Op basis daarvan kunnen we een stappenplan maken om –waar mogelijk- aan uw advies en zorgen tegemoet te komen. Ook na 11 december is het gesprek niet afgelopen en houden we contact met elkaar zodat u ons scherp kunt houden en helpen bij de afspraken die we met elkaar maken.

De bijeenkomst vindt plaats in het Rabobank IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. Inloop vanaf 19.30 uur, de avond start om 20.00 uur. De opzet van de avond is een korte gezamenlijke aftrap waarna we in groepen van maximaal 15 personen in gesprek gaan. Vervolgens sluiten we de avond af met een plenaire terugkoppeling op de opgehaalde zorgen, suggesties en vragen. Rond 22.00 uur is de avond afgelopen.

Waarom willen we in gesprek met u?

Wij maken ons als bestuurders en inwoners, zorgen over de uitstoot op het terrein van Tata Steel. Luchtkwaliteit staat bij ons sowieso hoog op de agenda. Des te meer omdat we verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid van onze inwoners, maar onze invloed daarop is –als het over industrie in onze gemeenten gaat- beperkt. Onze betrokkenheid is echter groot. Wij willen ons –al is het met beperkte middelen – inzetten voor deze belangrijke taak.

Wie doet wat?

De vergunningen aan Tata Steel worden niet door de gemeenten verleend, maar door de provincie Noord-Holland. Zij zijn de partij die bepaalt hoeveel uitstoot is toegestaan voor Tata Steel. De provincie is ook de partij die in de gaten houdt of Tata zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn in de vergunningen. Als gemeenten hebben we, via de Omgevingsdienst IJmond, een adviserende rol richting de provincie als het gaat om de vergunningen die verleend worden. Wat we de afgelopen tijd hebben gemerkt is dat onze inwoners, en wij als gemeentebesturen, accurater, tijdiger en vollediger geïnformeerd moeten worden over uitstoot of de incidenten op het terrein van Tata Steel. Wij denken dat dat beter kan, beter moet zelfs.

Analyses van uitstoot

Het is onwenselijk dat er vanuit verschillende bronnen verschillende analyses van de grafietuitstoot tevoorschijn komen. Als betrouwbare overheid moeten we sneller zelf met een volledige analyse kunnen komen van eventuele uitstoot en wellicht permanent monitoren/monsters nemen. Dan kan onze GGD een gepast gezondheidsadvies geven. Nog beter is natuurlijk uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen. Dat is een proces van lange adem.

Eerste stap

Een belangrijke eerste stap is de avond van 11 december. Deze staat niet in het teken van uitleggen, maar met name van ophalen, luisteren en gesprekken voeren. Wij hopen daar op een goed gesprek over de verwachtingen die omwonenden hebben van Tata, provincie Noord-Holland en ons als gemeenten.

Bus naar stadion

Voor inwoners van Heemskerk en Beverwijk rijdt er een bus langs de gemeentehuizen die u naar het het Rabobank IJmond Stadion brengt. Voor donateurs van Vrienden van Velsen-Noord vertrekt er een bus om 19.15 uur vanaf het Stratingplantsoen. Aanmelden voor de bussen kan via directiesecretariaat@velsen.nl met erbij vermeld of u in Velsen-Noord, Heemskerk of Beverwijk opgehaald wilt worden. U ontvangt een bevestiging waarin staat hoe laat u opgehaald wordt.

Informatieavond Provincie Noord-Holland

Op 28 november was een informatieavond van de provincie Noord-Holland over de uitstoot van grafiet in Wijk aan zee. Van de vragen die vooraf en tijdens de avond gesteld zijn is door de provincie Noord-Holland een vragen- en antwoordenlijst gemaakt.

Deze vind je hier: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Grafietregen