Het recycle-tarief is een systeem waardoor bewoners beter afval scheiden. Met het recycle-tarief heeft iedereen bovendien invloed op de hoogte van zijn/haar eigen afvalstoffenheffing.

Velsen heeft op dit moment nog veel restafval en voldoet niet aan de landelijke doelstelling. Dat wil Velsen wel. Daarom moeten wij beter ons afval en grondstoffen scheiden zoals gft & etensresten, plastic, blik & drankpakken en papier. Dan blijft er minder restafval over. Als er niets verandert, blijven de kosten voor de afvalstoffenheffing stijgen.

In het kort: situatie nu: afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag. Bij recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit 2 delen: een vast en variabel deel. Je hebt invloed op de hoogte van het variabele deel van de heffing.

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager.

Daarom denken wij in Velsen nu na of wij ook het recycle-tarief gaan invoeren. 

Hoe werkt het recycle-tarief?

Afvalstoffenheffing is belasting die iedereen betaalt voor het ophalen van huisvuil. Bij het recycle-tarief betaalt iedereen afvalstoffenheffing in 2 delen: een vast deel en een variabel deel.

Het vaste deel is straks voor iedereen gelijk. Het variabele deel hangt af van de hoeveelheid restafval. Als je meer restafval weggooit betaal je meer. Elke keer dat iemand de ondergrondse container voor restafval gebruikt kost dat geld. Elke keer dat iemand een grijze rolcontainer met restafval langs de weg zet (in combinatie met het formaat rolcontainer) kost dat ook geld. U betaalt dat pas achteraf via de afvalstoffenheffing in de gemeentelijke belastingaanslag.

Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval er over blijft. U hoeft het restafval daardoor minder vaak aan te bieden.

De hoogte van de tarieven hebben we nog niet bepaald. We gaan eerst bespreken of we dit systeem in Velsen willen. Bij een positief besluit van de gemeenteraad over invoering van het recycle-tarief verandert de afvalstoffenheffing. In april 2022 ontvangt u dus nog een belastingaanslag met afvalstoffenheffing voor een één- of meerpersoonshuishouden. 

Het voorstel is dat er verschillende tarieven komen voor

  • een kleine restafvalzak (30 liter), een grote restafvalzak (60 liter) voor in de ondergrondse restafvalcontainer
  • een kleine grijze rolcontainer (140 liter) en een grote grijze rolcontainer (240 liter) die bij u op een plek in de buurt wordt opgehaald.

In het voorstel zijn verschillende tarieven opgenomen voor hoogbouw en laagbouw. Dat is zolang er bij hoogbouw nog geen containers staan voor plastic/blik en drankpakken.

Elk jaar stelt de gemeenteraad in november de belastingtarieven vast. Als het recycle-tarief in 2023 wordt ingevoerd, bepaalt Velsen in november 2021 hoe hoog het tarief ongeveer wordt, dat is dan een voornemen. Eind 2022 wordt dat tarief definitief vastgesteld.

In de aanslag voor 2023 wordt het variabele deel bepaald aan de hand van het aantal keer dat u de rolcontainer aan de weg heeft gezet of gebruikmaakte van de ondergrondse container in de periode vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Door goed te scheiden, houdt u minder restafval over. Als u dus uw restafvalbak minder vaak aanbiedt of minder vaak een restafvalzak in de ondergrondse container gooit, bespaart u op uw afvalstoffenheffing. Het is dus belangrijk om de rolcontainer wel vol te doen en ook om niet elke dag alleen een heel klein zakje in de ondergrondse container te gooien. Dan betaalt u meer dan nodig is.

Iedereen die zijn afval goed scheidt, kan de rekening omlaag brengen. Als een groot gezin goed scheidt en heel bewust koopt, heeft het maar heel weinig restafval.

Een groot gezin dat goed scheidt betaalt straks minder dan een eenpersoonshuishouden dat slecht scheidt.

Nu betaalt iedereen een gelijk tarief, ongeacht of zij afval wel of niet goed scheiden. Daarmee zijn de goede afvalscheiders in het nadeel.

Ouders met baby’s en peuters hebben meer restafval als zij veel luiers voor hun kinderen gebruiken. Deze gezinnen kunnen echter dat deel restafval besparen door wasbare luiers te gebruiken. Ze zijn bekend onder de naam Mazzelkontjes

Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval. Het variabele tarief wordt bepaald door het aantal keer dat u de restafvalbak aan de weg zet of door het aantal zakken die u in de ondergrondse container gooit. Wel maakt het volume uit.

Het voorstel is dat er verschillende tarieven komen voor een kleine vuilniszak (30 liter), een grote vuilniszak (60 liter), een kleine restafvalbak (140 liter) en een grote restafvalbak (240 liter). U kunt straks kiezen welk formaat restafvalbak u wilt ontvangen.

Hebt u voor een bepaald formaat restafvalbak gekozen en komt u er later achter dat het andere formaat toch beter past? Dan kunt u tijdens een omruilactie de restafvalbak omruilen voor een ander formaat. Informatie volgt later op deze pagina.

We gaan niet wegen omdat de kosten voor het weegsysteem in aanschaf en onderhoud erg hoog zijn. Een extra nadeel van het afrekenen op gewicht is de situatie dat iemand anders extra afval in uw afvalbak gooit. Bij betaling per volume en per keer dat u afval aanbiedt hebt u daar geen nadeel van.

Wanneer gaat het recycle-tarief in?

Het is niet zeker dat het recycle-tarief ook in Velsen komt. We hebben dat nog niet besloten. We denken en praten er momenteel alleen over. Op dit moment heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om het recycle-tarief in te voeren.

Als de gemeenteraad besluit het recycle-tarief in te voeren ontvangt u in 2022 nog een belastingaanslag met afvalstoffenheffing voor een één- of meerpersoonshuishouden. Pas na een besluit van de raad krijgt u een belastingaanslag met daarop het recycle-tarief.

In die aanslag wordt het variabele deel bepaald aan de hand van het aantal keer dat u de grijze rolcontainer aan de weg heeft gezet of dat u gebruikmaakte van de ondergrondse restafvalcontainer.

Komen er nieuwe containers of meer containers?

Nee, als u op dit moment een grijze rolcontainer hebt, verandert het gebruik hiervan niet. Er is op dit moment geen aanleiding om te onderzoeken of het mogelijk is om in heel Velsen over te stappen op restafval inzamelen door middel van ondergrondse containers.

Er komen kleine en grote trommels in de ondergrondse container, zodat bewoners zelf kunnen kiezen of zij een grote of kleine restafvalzak willen weggooien. Elk tegen een ander tarief. Dat is voor bewoners die gewend zijn kleine afvalzakjes te gebruiken.

Iedereen met een grijze rolcontainer krijgt straks een nieuwe rolcontainer. In die nieuwe grijze rolcontainer zit een chip zodat we weten hoe vaak elke rolcontainer langs de weg staat. Omdat we in de huidige afvalbakken geen chip kunnen inbouwen krijgt iedereen die dat nu heeft, een nieuwe grijze rolcontainer. De nieuwe rolcontainers worden trouwens gemaakt van oude afvalbakken.

De oude rolcontainers hebben geen chip en zijn ook niet geschikt voor het aanbrengen van een chip. De oude grijze rolcontainers worden (zonder wielen en het asje) vermalen tot snippers en daarvan worden weer nieuwe afvalbakken gemaakt.

Als het recycle-tarief ook in Velsen wordt ingevoerd, plaatsen we extra ondergrondse containers voor GFT en plastic, blik & drankpakken (PBD) zodat iedereen (ook in hoogbouw) goed kan afval scheiden.

Het afval dat bewoners vies vinden stinken is vooral GFT en etensresten. De nieuwe containers voor GFT en etensresten bij hoogbouw gaan we voldoende schoonmaken. Als iedereen zijn GFT goed scheidt, gaat restafval juist minder stinken. Verder verandert er weinig aan de containers en het legen daarvan. Dus dat leidt niet tot stank.

De frequentie van het ophalen van het restafval of plastic, blik & drankpakken (PBD) verandert door het recycletarief niet. We houden wel in de gaten of we de rolcontainer voor plastic, blik & drankpakken (PBD) straks vaker moeten legen.

Storing, misbruik en risico's

Omdat we met het recycle-tarief geld besparen kunnen we meer geld uitgeven aan handhavers. Op die manier willen we het dumpen van afval naast ondergrondse containers extra tegengaan

Gebleken is dat dit meevalt in gemeenten waar al eerder het recycle-tarief is ingevoerd. We houden het echter goed in de gaten en als het nodig is wordt er handhaving ingezet. Samen met HVC ruimen we het afval zo snel mogelijk op.

Helaas hebben we nu ook zonder het recycle-tarief last van illegale afvaldumpingen. Onze handhavers zijn met HVC in gesprek over hoe we dit het beste kunnen aanpakken. We verwachten niet dat door het recycle-tarief de overlast veel erger wordt, omdat dit ook niet het geval is in gemeenten waar het recycle-tarief reeds is ingevoerd. Door het recycle-tarief kunnen we bovendien extra handhavers aanstellen en gaan we met HVC afvalcoaches bewoners voorlichten.

Het gebeurt soms dat de klep van de ondergrondse container vast zit. Dan kunt u de klep niet open maken, omdat die klem zit. U hoort dan vaak wel een klik als u uw afvalpas gebruikt. Maar u kunt dan uw afvalzak niet kwijt. Moet u daar straks dan toch voor betalen? Nee, uiteraard niet. Het systeem registreert afval op uw afvalpas alleen wanneer de klep op en neer gaat. Het is altijd goed om een storing van een container te melden via klantenservice@hvcgroep.nl.

De nieuwe gechipte grijze rolcontainers voor restafval kunnen niet op slot. Dat is ook niet nodig: als iemand er iets bij gooit, is dat soms vervelend maar het wordt voor u niet duurder.

U kunt uw rolcontainer altijd het beste pas aan de weg zetten als deze vol zit. Daardoor is er voor buurtgenoten weinig ruimte om er iets bij te gooien. Daarnaast wordt het variabele tarief bepaald door het aantal keer dat u de grijze rolcontainer aan de weg zet. Als iemand er iets bij gooit, is dat soms vervelend maar het wordt voor u niet duurder.

Dit kunt u niet voorkomen, maar u moet dat wel gelijk doorgeven aan HVC klantenservice. Grijze rolcontainers die als vermist zijn opgegeven worden gelijk geblokkeerd. Dat kan door middel van de chip in de bak. De geblokkeerde gestolen rolcontainer wordt dan niet meer geleegd en blijft vol aan de weg staan. Zelf krijgt u uiteraard een nieuwe grijze rolcontainer. Is uw rolcontainer dus weg of gestolen? Geef dit dan direct door aan de klantenservice van HVC via klantenservice@hvcgroep.nl of via 0800 0700.

Het is heel vervelend als bewoners afval expres in de verkeerde rolcontainer gooien. U kunt dan hiervoor een bekeuring krijgen. Als er veel afval in de verkeerde bak is gegooid, wordt een container namelijk afgekeurd. Ook nu komt dat af en toe voor. In de app van HVC wordt uitleg gegeven over welk afval in welke rolcontainer hoort. Ook zetten we afvalcoaches en handhavers in om dit tegen te gaan. HVC controleert ook bij de inzameling van het afval. We werken er bovendien aan met inzet door afvalcoaches, controle bij inzameling door HVC en handhaving door de gemeente.

Privacy

Het registreren van de hoeveelheid restafval per huishouden is privacygevoelig. Het is toegestaan de hoeveelheid restafval van een huishouden te registreren. Privacy is een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van dit proces. Voordat de verwerking van de afvalregistraties start, wordt een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd. Deze (verplichte) analyse maakt de privacyrisico’s inzichtelijk. Daar waar nodig kunnen maatregelen getroffen worden om de risico’s te beperken.

In de praktijk wordt per afvalpas of de chip in de rolcontainer bijgehouden hoe vaak die gebruikt wordt. De afvalpas en de chip in de restafvalbak bevatten een uniek nummer. Dit nummer is niet aan een huishouden te herleiden. Pas in de backoffice koppelt HVC de hoeveelheid aangeboden afval via het nummer aan een huisadres. HVC geeft alleen die gegevens door aan de belastingadministratie.

HVC houdt zich aan de afspraken die zij met Velsen heeft gemaakt over hoe met vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan. Op de website van de hvcgroep vindt u de uitgebreide privacyverklaring.

Uitzonderingen en alternatieven

Minima kunnen in aanmerking komen voor een kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. In het voorstel blijft dat ongewijzigd. Wel wordt ook van minima gevraagd goed te scheiden. Als ze slecht scheiden, moeten ze wel betalen voor restafval dat ze in de ondergrondse container gooien. Dit geldt dan alleen voor het restafval dat bovengemiddeld is.
Voorbeeld: het gemiddelde is 50 restafvalzakken. Een inwoner met een minimuminkomen heeft 60 restafvalzakken weggegooid. Er wordt voor de extra 10 weggegooide restafvalzakken een bedrag in rekening gebracht.

Op dit moment is nog niet bepaald wat het gemiddelde is en wat het tarief is.

We houden rekening met inwoners die medisch afval hebben. In het voorstel is een uitzondering hiervoor opgenomen.
We bepalen dan in overleg hoeveel medisch afval zij hebben. Daarvoor hoeven zij niet te betalen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld 20 zakken gratis weggooien.

Ouders met baby’s en peuters hebben meer restafval als zij veel luiers voor hun kinderen gebruiken. Deze gezinnen kunnen echter dat deel restafval besparen door wasbare luiers te gebruiken. Ze zijn bekend onder de naam Mazzelkontjes. Kijk voor meer informatie op de website van Milieucentraal mazzelkontjes.

Daar valt inderdaad nog veel winst te behalen. We zijn met alle gemeenten met de industrie in overleg. Dat leidt ook tot ontwikkelingen bij producenten. Zo is er inmiddels statiegeld ingevoerd op kleine plastic petflesjes en straks mogelijk ook op frisdrankblikjes. Waar mogelijk zijn verpakkingen verbeterd, zodat er minder plastic in zit en ze beter gerecycled kunnen worden. En bijvoorbeeld het verbod op gratis plastic tasjes en plastic wegwerp bestek.

Participatie en inspraak

Het is uiteraard niet de bedoeling dat deze vrijwilligers voor hun goede werk extra moeten betalen. We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers in de toekomst ook blijven ondersteunen.
We hebben een oplossing voor vrijwilligers door ze een aparte afvalpas te geven waarvoor ze niet betalen. Dat doen we niet voor elke vrijwilliger en we kijken op dit moment ook bij andere gemeenten naar andere praktische mogelijkheden voor het inleveren van dit soort afval.

We hebben een groot onderzoek gedaan onder bewoners hoe zij denken over het recycle-tarief d.m.v. een enquête. Uit het onderzoek bleek dat veel bewoners graag afval willen scheiden en ook graag invloed willen op hun eigen kosten. Dat doet het recycle-tarief. Wij kregen uit het onderzoek ook vaak te horen dat bewoners zich zorgen maken om extra afval naast de container. Dat gaat Velsen met extra handhavers aanpakken. Lees meer over de enquête over het recycle-tarief en afvalinzameling.

Wij willen iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld en met ons heeft meegedacht door tips door te sturen hartelijk bedanken.

Meer informatie

Hebt u nog andere vragen stuur deze naar afval@velsen.nl