Hernieuwde vaststelling Wijzigingsplan Hofgeesterweg 26 Velserbroek

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 mei 2023 het wijzigingsplan Hofgeesterweg 26 (idn: NL.IMRO.0453.WP1313HOFGEESTERW1-R002) hebben vastgesteld. 

Met het vaststellen van het wijzigingsplan is de bestemming van deze locatie gewijzigd van ‘Groen’ naar ‘Wonen -1’. Dit wijzigingsplan maakt de bouw van twee woningen mogelijk. Het is een onderdeel van de woningbouwontwikkelingen genaamd ‘Hofgeest – Buiten’. 

Hiermee werken we aan de doelstelling om de woningbouwopgave voor onze gemeente tot uitvoering te brengen. Gemeente Velsen wil immers bestaande en nieuwe inwoners een goede start en mogelijkheden van een wooncarrière bieden. 

Het plan was in september 2022 al eerder vastgesteld. Tijdens de vergunningsprocedure voor de twee woningen bleek dat de afmetingen van de plankaart niet juist waren. Via deze nieuwe vaststelling is de plankaart gecorrigeerd. 

Ligging plangebied

Het plangebied betreft de zuidwestelijke hoek van het bestemmingsplan Hofgeest. De begrenzing van het plangebied is gelijk aan de begrenzing van de gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied', zoals dat is opgenomen in het bestemmingsplan Hofgeest (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Het gaat om twee kavels die momenteel in gebruik zijn als grasland. 

Plan inzien

Het wijzigingsplan Hofgeesterweg 26 (idn: NL.IMRO.0453.WP1313HOFGEESTERW1-R002) ligt met ingang van 2 juni 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. 
Naast het wijzigingsplan liggen ook de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. Het plan is digitaal in te zien op ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaand plannaam of -nummer). U kunt de stukken ook inzien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien moet u een afspraak maken via 0255 567200, of kijk op Contact.

Beroep indienen

Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen 6 weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift stuurt u in tweevoud aan:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.