Buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte (boa's) dragen een op het lijf geplaatste camera. Deze kleine camera heet een bodycam. De bodycam wordt ingezet met het doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van boa’s te vergroten.

Veiligheid voorop

Tijdens rondes die de boa’s doen komt verbale agressie (schelden, schreeuwen en zeer felle discussies) vaak voor. Ook heeft meer dan de helft van de boa’s te maken gehad met fysiek geweld. Uit ervaringen van de politie en handhavers van andere gemeenten blijkt dat het zichtbaar dragen van bodycams een preventieve en de-escalerende werking heeft. Daarom heeft de gemeente Velsen besloten om ook de bodycams in te zetten.

De werking van de bodycam

De boa activeert de bodycam om op te nemen als hij of zij dat nodig vindt. Dit is het geval wanneer de boa zich in toenemende mate onveilig voelt en van oordeel is dat de situatie dreigt te escaleren met een persoon op straat. Uit ervaring blijkt dat de meeste mensen zich geremd voelen als zij gefilmd worden en hun gedrag in positieve zin aanpassen.

Privacy en bewaartermijn opnames

Het opnemen en vastleggen van beelden door middel van een bodycam is een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is daarom van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de opnamen. Hiervoor is het uitwerkingsbesluit vastgesteld. Het PDFUitwerkingsbesluit bodycams Velsen 2020.pdf geeft richtlijnen over het gebruik van de bodycams en beschrijft onder welke voorwaarden het gebruik van bodycams is toegestaan. Dit heeft tot doel om te waarborgen dat bodycams zorgvuldig en rechtmatig ingezet worden, dat de opnamen rechtmatig verwerkt worden voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld, en dat daarbij de privacy en rechten van betrokkenen en medewerkers van team Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte (THOR) worden gerespecteerd.

De opnamen zijn versleuteld en worden bewaard in een beveiligde omgeving. Het bekijken van de opnamen kan enkel via de daartoe ingerichte omgeving en enkel door geautoriseerde personen. De opnamen worden maximaal 28 dagen bewaard, waarna de opnamen worden vernietigd. De bewaartermijn kan worden verlengd, indien de opnamen als bewijsmateriaal dienen in een strafprocedure. Het beeldmateriaal kan ook gebruikt worden bij de afhandeling van eventuele klachten over de desbetreffende ambtenaar. Omstanders die zijn gefilmd worden via een flyer geïnformeerd nadat het incident heeft plaatsgevonden.

Toegang opnames

Opgeslagen opnames zijn alleen toegankelijk als zij worden uitgevraagd voor een specifiek doel, voor:

  • Opsporing: politieambtenaren op basis van een vordering door het bevoegd gezag (officier van justitie of rechter-commissaris) conform het wetboek van strafvordering.
  • Klacht: na indienen van een klacht door een burger.
  • Inzage: een verzoek om inzage door de betrokken gefilmde persoon.

Het verzoek tot uitlezen van de bodycamopname doet u schriftelijk (gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN  IJMUIDEN t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming ) of per e-mail privacy@velsen.nl

Het uitleesverzoek dient minimaal te bevatten:

  • organisatie, naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres
  • een aantoonbaar belang voor het uitkijken van de bodycam-opnamen
  • datum, tijdstip en plaats waar de bodycam-opnamen zijn opgenomen.

Tot toegang wordt beoordeeld door de senior medewerker THOR samen met de Functionaris Gegevensverwerking. Zij gaan na of de identiteit van de aanvrager klopt.

De medewerker zelf mag de beelden zien voor zelfreflectie op zijn/haar verzoek. De leidinggevende mag de beelden niet zien, ook niet tegelijkertijd met de medewerker.

Tegen het besluit om niet te voldoen aan het verzoek kan verzoeker bezwaar en beroep instellen.