De gemeente Velsen werkt aan een Groenstructuurplan. Het plan wordt door Buro Ontwerp &  Omgeving in nauwe samenwerking met ons geproduceerd.  In dit plan, worden de bestaande beleidsdocumenten voor de Velsense groene ruimte gebundeld en geactualiseerd.

Doel is te komen tot een wervend én praktisch beleidskader / uitvoeringsplan, waarmee we de komende jaren richting geven aan het versterken van de groene ruimte.

Thema's

Op woensdag 31 januari jl. is in het kader van de inventarisatiefase een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben aanwezigen, na een informatieve presentatie, samen gebrainstormd over vier centrale thema’s:

  1. Ecologische verbindingszones: zijn deze de groene ruggengraat in de gemeente Velsen?
  2. Klimaatadaptatie: ligt er binnen de Velsense groenstructuur een klimaatadaptatie opgave?
  3. Beleving van landschap: hoe zichtbaar en voelbaar moet het oorspronkelijk landschap blijven?
  4. Groen in eigen straat en buurt: hoe ervaart u het groen in uw directe woonomgeving?

Deze vier thema’s zijn een belangrijke leidraad voor de keuzen die binnen het Groenstructuurplan worden gemaakt. De bijeenkomst is goed bezocht en er werd enthousiast gereageerd. Hierdoor hebben we al een groot aantal suggesties mogen optekenen, die we waar mogelijk in de planuitwerking meenemen.

Uitkomsten

De dia’s van de presentatie, zoals deze op 31 januari is gegeven, vindt u hierbij. In deze presentatie is ook meer achtergrondinformatie opgenomen over de discussie die aan de vier thema’s gekoppeld is.

Vragen en/of ideeën

Als u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of ideeën voor ons heeft, kunt u een mail sturen aan groenstructuurplan@velsen.nl.