Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en hogere waarden Wet geluidhinder Vlietweg 2

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan en hogere waarden Wet geluidhinder voor de locatie Vlietweg 2 te Santpoort Noord is vastgesteld.

Aanleiding

Voor jongeren is het thans moeilijk een passende betaalbare woning te vinden. Er is namelijk sprake van een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor jongeren. Om voor een deel in dit tekort te voorzien is er het voornemen een appartementencomplex ter plaatse van de Vlietweg 2 in Santpoort-Noord te realiseren. De beoogde ontwikkeling valt binnen het concept '1828'. Dit richt zich voornamelijk op eenpersoonshuishoudens en dan specifiek op jongeren tussen de 18 en 28 jaar. 

Het voornemen bestaat een appartementencomplex van maximaal 6 bouwlagen met in totaal maximaal 200 woningen te realiseren ter plaatse van de Vlietweg 2 te Santpoort-Noord. 

Gewijzigd bestemmingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad besloten wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpplan:

  • Paragraaf 2.2. van de toelichting wordt aangevuld ten aanzien van het aspect bezonning en het aspect windhinder. Daarnaast zijn de aanvullende onderzoeken aan de bijlagen van de toelichting toegevoegd.
  • De mogelijkheid tot het realiseren van speelvoorzieningen binnen de bestemming ‘Groen’ wordt in de regels van het bestemmingsplan verwijderd. De definitie van straatmeubilair in de regels is aangepast. 
  • In paragraaf 4.7.3. van de toelichting wordt een nadere onderbouwing opgenomen ten aanzien van de geschiktheid van de bodemopbouw voor de beoogde ontwikkeling. En wordt het onderzoek opgenomen in de bijlagen van de toelichting.
  • Het mobiliteitsplan en het onderzoek naar stikstofdepositie is geactualiseerd. Deze rapportages zijn toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan.
  • Paragraaf 4.5.4 (externe veiligheid) van de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangevuld.
  • Het begrip “wonen” in artikel 1 van de regels wordt aangepast.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt achter de bestaande bebouwing van de Vlietweg 2 in Santpoort Noord.

Plan inzien

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaande plannaam of idn-nummer).

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.