Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 25 april 2019 het bestem­mingsplan “Skaeve Huse” (idn: NL.IMRO.0453.BP1306SKAEVEHUSE1-R001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Skaeve Huse” heeft hieraan vooraf­gaand vanaf vrijdag 15 juni 2019, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is één zienswijze inge­diend.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan gewijzigd in die zin dat de bestemming is gewijzigd van ‘Wonen-zorg’ naar ‘Maatschappelijk’. In de regels is ook opgenomen dat alleen wonen voor een bijzondere doelgroep, na aanwijzing door het noodteam, is toegestaan.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Skaeve Huse maakt de realisatie van zes woningen mogelijk aan de Broekeroog in Velserbroek. In eerste instantie worden er drie woningen gerealiseerd. Dit is een bijzondere woonvoorziening met kleine zelfstandige woningen met op maat toegesneden zorg en begeleiding voor bewoners. De wooneenheden zijn bedoeld voor personen die door hun leefwijze structureel overlast geven in hun woonomgeving.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de Broekeroog, nabij de kern Velserbroek. Momenteel is het perceel in gebruik door IJmond Werkt en staat hier een keet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan inzien

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "skaeve Huse" voor een ieder met ingang van  3 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage op:

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.

Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.

Digitaal raadpleegbaar op de website van ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.