Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 20 juli 2017 het bestem­mingsplan “Santpoort-Noord” (idn: NL.IMRO.0453.BP1500SANTPOORTNO1-R001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Santpoort-Noord” heeft hieraan vooraf­gaand vanaf vrijdag 3 maart 2017, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 13 zienswijzen inge­diend.

Aanleiding

Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan actualisering toe zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied

Het plangebied omvat de woonkern Santpoort-Noord en wordt begrensd door de Santpoortse Dreef aan de noord- en westkant, de N208 aan de oostkant en de Velserhooftlaan en Middenduinerweg aan de zuidzijde. Het gebied rond buurtcentrum Het Terras is onlangs al opgenomen in het bestemmingsplan De Leck en De Bergen en is daarom in dit bestemmingsplan niet meegenomen.

 

Aanpassingen

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het bestemmingsplan op diverse punten aangepast.

Plan inzien

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan/wijzigingsplan "Santpoort-Noord" met ingang van 1 september 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Downloads

PDFNota behandeling zienswijzen OBP Santpoort-Noord.pdf

PDFSantpoort-Noord vastgesteld.pdf

PDFPlankaart_R_SANTPOORTNO1_TOTAAL.pdf