Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 4 maart 2021 het bestem­mingsplan “Bedrijventerreinen Velsen-Noord” (idn: NL.IMRO.0453.BP0300BEDRIJVENTE1-R001) gewijzigd heeft vastgesteld.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben betrekking op een aanvulling van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Een omissie in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, waardoor de overslag vanaf binnenvaartschepen niet mogelijk was, is hersteld. Daarnaast is de bestaande elektriciteitscentrale in de Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen.

In de toelichting van het bestemmingsplan is verduidelijkt dat het Groen- en Waterplan als richtsnoer dient voor de ontwikkeling van de Wijckerpoort.

 

Aanleiding

Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor het plangebied.

 

Ligging plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door het Noordzeekanaal ten zuiden van het plangebied; een deel van het Noordzeekanaal is opgenomen in dit bestemmingsplan. Het terrein van Tata Steel vormt globaal de begrenzing aan de westkant van het plangebied. De woonkern Velsen-Noord vormt tevens de begrenzing van het plangebied. De gemeentegrens vormt in het noordoosten en het oosten van het gebied de begrenzing. Onderstaande afbeelding laat de begrenzing van het plangebied zien.

gebied bestemmingsplan bedrijventerrein Velsen-Noord

Plan inzien

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan voor een ieder met ingang van vrijdag 19 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.

Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.

 

Beroep

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

PDFBestemmingsplan bedrijventerreinen VN.pdf

Gewijzigd bestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord.html