Het kan sneller! Gemeente Velsen op weg naar 70% CO2-reductie in 2023. Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, zet gemeente Velsen zich in lijn met het Klimaatverdrag van Parijs en het Nationaal Klimaatakkoord in, om de CO2-uitstoot terug te brengen. In 2020 is daarom een CO2-reductieplan opgesteld met acties en maatregelen die betrekking hebben op schone energie, duurzaam vervoer en circulaire economie. En dat geeft nu al resultaat: in 2020 is er 19% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van 2019. 
 

Voorbeeldrol gemeente

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. De CO2-reductie van 70% die de gemeente als organisatie in 2023 wil realiseren, is groter en sneller dan wettelijk verplicht. Landelijk is namelijk de afspraak om 49% CO2-reductie te realiseren. Met dit plan wil de organisatie laten zien dat zij haar voorbeeldrol serieus neemt en dat de benodigde reductie haalbaar en betaalbaar is. Dit is belangrijk omdat gemeente Velsen in een Lokaal Klimaatakkoord afspraken maakt met de samenleving over CO2-reductie. Op basis van eigen ervaringen en het delen van kennis kan de gemeente inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties helpen om in actie te komen en maatregelen te nemen. 

Monitoren en bijsturen

Gemeente Velsen nam bij het opstellen van het CO2-reductieplan de CO¬2-voetafdruk van 2019 als basisjaar. Om te kunnen beoordelen of de gemeente op de goede weg is, wordt ieder jaar opnieuw een CO2-voetafdruk opgesteld. Zo wordt gemonitord of de gestelde ambitie van 70% CO2-reductie in 2023 wordt gehaald of dat er extra acties nodig zijn. 

19% CO2-reductie in 2020

De CO2-voetafdruk van de gemeentelijke organisatie is in 2020 19% lager dan 2019. Dit is op te splitsen in de thema’s duurzaam vervoer, schone energie en circulaire economie. Het betreft CO2- uitstoot waar de gemeente direct invloed op heeft. Denk hierbij aan gas en elektriciteitsverbruik van het vastgoed, zakelijke reizen en het brandstofverbruik van het wagenpark. 

Extra corona-reductie

Door de coronamaatregelen hebben medewerkers van de gemeente bijna volledig thuisgewerkt. Hierdoor was het woon-werk verkeer uiteraard minimaal waardoor hier ook een aanzienlijke CO2-reductie is gerealiseerd. Dit extra corona-effect is niet meegerekend en komt dus nog bovenop de 19% CO2- reductie. 

Belangrijkste acties in 2020 

De belangrijkste acties die in 2020 zijn uitgevoerd:

  • Verduurzamingsmaatregelen zwembad (-43% gasverbruik)
  • Aanschaf drie elektrische poolauto’s bij beheer en onderhoud
  • Aanbesteding elektriciteitscontract naar Nederlandse zon en wind (start 2022)
  • Nieuwe circulaire warme dranken leverancier
  • 100% gerecyclede koffiebekers (product for product)
  • Aanbesteding circulair kantoormeubilair

Volle kracht vooruit

In 2021 bepaalt de gemeente opnieuw haar CO2-voetafdruk en worden de reductie-resultaten opnieuw gepubliceerd. Tot die tijd gaat de gemeente onverminderd door met het uitvoeren van acties en maatregelen zoals in het CO2-reductieplan is vastgelegd. Het energieverbruik krijgt hierbij extra aandacht. Daar is nog winst te behalen. Kennis en ervaring worden gedeeld zodat de samenleving zoveel mogelijk voordeel heeft van de inzichten van de gemeentelijke organisatie. Er gebeurt al verrassend veel, maar er kan nog veel meer! Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen. 

Zelf aan de slag met Co2-besparing?

Kijk hier wat je zelf kunt doen als inwoner op milieucentraal.nl en als ondernemer op greenbizijmond.nl 

 
De bovengenoemde actiepunten voor Co2-reductie in een infographic