U kunt op maandag, dinsdag en donderdagochtend contact opnemen met mevr. I.Boxem, te bereiken via telefoonnummers 0255 567200. Ook kunt u een e-mail sturen aan snippergroen@velsen.nl.

Nee, het verschuldigde bedrag dient in één keer te worden voldaan. De gemeente biedt geen mogelijkheid om de grond met een betalingsregeling te kopen.

De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich nu bevindt.

In sommige situaties zal het plaatsen van een erfafscheiding of het (uit)bouwen op de aangekochte strook gemeentegrond vergunningsvrij zijn. Op www.omgevingsloket.nl kunt u kijken wanneer u een vergunning nodig heeft.

De strook gemeentegrond die u aankoopt mag u inrichten als tuin. In sommige gevallen mag u de grond ook bebouwen. Dit hangt af van de bestemming die de grond heeft of krijgt in het bestemmingsplan. Alle gekochte gemeentegrond krijgen bij de eerstvolgende wijziging van het bestemmingsplan de bestemming ‘tuin’ of ‘erven/wonen’.

Dit is in principe niet mogelijk. Gemeentegrond kan alleen verkocht worden aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Het kan voorkomen dat een strook gemeentegrond aan meerdere percelen grenst. Per situatie zal dan bekeken worden of en hoe de grond verkocht kan worden. 

Ja, dat kan. In 2018 wordt uw perceel op basis van de nieuwe objectgegevens (dus inclusief de door u gekochte gemeentegrond) gewaardeerd aan de hand van de dan geldende marktwaarde. Afhankelijk van deze marktwaarde stijgt of daalt de WOZ-waarde van uw woning en betaalt u meer of minder onroerendezaakbelasting (OZB).

Huurders van een woning kunnen geen grond van de gemeente kopen.

Het uitgangspunt bij het uitgeven van snippergroen is verkoop. Nieuwe huurovereenkomsten worden niet aangegaan.

Het toetsen van het verzoek neemt tijd in beslag. We proberen u binnen 2 maanden na het indienen van uw verzoek te laten weten of u het stukje gemeentegrond kunt kopen of niet. Voor het opstellen van de koopovereenkomst en het laten passeren van de akte bij de notaris moet u rekening houden met een doorlooptijd van circa 6 maanden.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, onderzoeken wij aan de hand van het gemeentelijke beleid of de strook gemeentegrond voor verkoop in aanmerking komt. Wij kijken daarbij onder andere naar de kabels en leidingen, de groenstructuur in uw buurt en de verkeersveiligheid. Als blijkt dat we de grond kunnen verkopen, sturen wij u een koopovereenkomst. Nadat u en de gemeente de overeenkomst hebben getekend, zorgt de notaris voor de eigendomsoverdracht. Als u de grond niet kunt kopen, hoort u van ons waarom het niet kan.