Donderdag laatste raadsvergadering van dit jaar

18 december 2023
Gemeenteraad

Donderdag 21 december is om 19.30 uur de laatste raadsvergadering van dit jaar. Veel agendapunten zijn al voldoende in de sessies besproken of zijn technische aanpassingen. Hierdoor zijn er veel hamerstukken, er is dan geen debat, tijdens de raadsvergadering.

Welkom
U bent welkom om de raadsvergadering vanaf de publieke tribune te volgen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via de website van de gemeenteraad en via RTV Seaport. Het gemeentehuis is om 19.00 uur open en de koffie/thee staan dan klaar.

Inspreken
Aan het begin van de raadsvergadering kunt u inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 21 december 12.00 uur via griffie@velsen.nl

Op de agenda van de raad staan de volgende onderwerpen:

Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland  (BSGR) moet worden aangepast vanwege wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regeling. Het BSGR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen het hoogheemraadschap van Rijnland en 11 gemeenten . De gemeenteraad besluit in deze vergadering of de aanpassingen akkoord zijn.

Regionale Havenverordening NZKG
De zeehavengemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen werken samen in het Centraal Nautisch Beheer (CNB) Noordzeekanaalgebied. Het CNB draagt zorg voor de afwikkeling van een veilig en vlot scheepvaartverkeer.  Regelgeving wordt daarbij zoveel mogelijk op elkaar afgestemd in de regionale havenverordening. De verordening is vernieuwd en sluit beter aan op de Omgevingswet. De raad stelt de verordening vast.

Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2023
 In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat gemeenten hun inwoners ondersteunen om zelfstandig te blijven wonen en om mee te doen in de samenleving. Veranderde wet- en regelgeving met betrekking tot de eigen bijdrage Wmo leidt tot aanpassing van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2023. De raad besluit of de maximale Wmo bijdrage van €19,- naar €20,60 per maand gaat.

Benoeming leden Adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit
Met de komst van de Omgevingswet is per 1 januari de Adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit verantwoordelijk voor de advisering over erfgoed, welstand en architectuur bij ruimtelijke projecten. De commissie geeft advies over aanvragen omgevingsvergunningen en bij ruimtelijke ontwikkelingen met uitzondering van Tata Steel. Ze opereert onafhankelijk van een politieke partij of organisatie.  De adviescommissie vervangt de huidige commissie Stedelijk Schoon. De raad benoemt in deze vergadering de leden.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (GRODIJ)
Omgevingsdienst IJmond voert namens en vóór veertien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van milieutoezicht en handhaving. De GRODIJ moet worden aangepast omdat er een aantal wetswijzigingen, waaronder de komst van de Omgevingswet, zijn. De aanpassingen hebben geen consequenties voor het huidige beleid van de omgevingsdienst.

Vaststellen programma water en riolering 
In het (PWR) staat hoe de gemeente invulling geeft aan haar wettelijke plichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater. Het PWR zorgt voor een onderbouwing voor de rioolheffing voor de komende jaren. Ook bevat het PWR de aanpak voor klimaatadaptatie en het onderhoud van gemeentelijke watergangen. De raad stelt het programma in de raadsvergadering vast.

Vaststellen Hemelwaterverordening 
De hemelwaterverordening stelt regels voor de opvang en afvoer van regenwater bij nieuwbouwprojecten of grootschalige verbouwingen. De regels in de verordening moeten een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Velsen. De raad stelt de verordening vast.

Verordening speelautomaten en speelautomatenhallen Velsen 
De Speelautomatenhallenverordening Velsen dateert uit 1988 en de wetgeving is ondertussen veranderd. In de nieuwe verordening zijn regels opgenomen over de aanwezigheid van (kans)speelautomaten en speelautomatenhallen. De raad moet de verordening vaststellen en doet dat in deze vergadering.

APV 2024 
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels van de gemeente over de openbare orde, leefbaarheid en veiligheid. Een aantal regels uit de huidige APV staan nu in de Verordening fysieke leefomgeving (VFL). Deze zijn uit de nieuwe APV gehaald. Daarnaast zijn er inhoudelijke wijzigingen voor onder andere evenementen en terrassen. Artikelen over betaald voetbal en het bestrijden van heling zijn aan de APV toegevoegd. De artikelen over lachgas en kansspelautomaten zijn uit de APV gehaald omdat dit in andere regelgeving is vastgelegd. De raad stelt de APV vast tijdens deze raadsvergadering.

Bestemmingsplan Hofgeesterweg 63 
Er ligt een plan om aan de Hofgeesterweg 63 in Velserbroek maximaal  54 nieuwe woningen, onder andere voor ouderen, te bouwen. Voor het bouwen van deze huizen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Een aantal omwonenden heeft bezwaar tegen het plan. Tijdens deze sessie geeft de raad aan wat ze van het bestemmingsplan vindt. De raad besluit of het bestemmingsplan akkoord is.

Onderzoeksrapport  RKC woningbouwinitiatieven in Velsen 
De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft onderzoek laten doen naar hoe de gemeente omgaat met woningbouwinitiatieven. De aanleiding voor het onderzoek is dat het versnellen van de woningbouw een belangrijk onderwerp voor de gemeenteraad is.
De hoofdconclusie is dat de raad op dit moment nog niet de informatie krijgt waarmee de raad kan vaststellen of de doelen ten aanzien van de woningbouw en de versnelling daarvan worden gerealiseerd. De raad neemt in deze vergadering een besluit over het opvolgen van de aanbevelingen.

Middelen energietoeslag 2023 
De gemeente kan inwoners met een laag inkomen ondersteunen met een energietoeslag. De gemeente krijgt hiervoor geld vanuit het rijk en haalt geld uit de eigen begroting. De raad besluit in deze vergadering hoe het geld wordt ingezet.

Benoeming leden Rekenkamer
 De leden van de rekenkamer oordelen over het handelen van het gemeentebestuur. Ze doen onderzoek en rapporteren de resultaten aan de gemeenteraad.  Door een wetswijziging kunnen raadsleden geen deel meer uitmaken van de Rekenkamer. De raad benoemt in deze vergadering de leden van de nieuwe Rekenkamer.

Benoeming afvaardiging MRA
De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De raad van Velsen is vertegenwoordigd aan de Raadtafel van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De raad besluit wie vanuit de raad aan de Raadtafel zit.

Adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet
Met de Omgevingswet verandert per 1 januari ook de verdeling van de bevoegdheden tussen raad en college over het afgeven van een vergunning die afwijkt van een bestemmingsplan. Nu ligt die bevoegdheid bij de raad en kan het, in bepaalde situaties, aan het college worden overgedragen. Na 1 januari ligt de bevoegdheid bij het college. De raad kan dan aangeven op welke onderdelen de raad dwingend advies wil geven aan het college. De raad heeft eerder besloten dat de rol van de raad onder de nieuwe Omgevingswet zoveel mogelijk in stand moet blijven. Dat betekent dat de raad nu besluit voor een beleidsneutrale overgang naar de Omgevingswet waarbij alleen noodzakelijke technische aanpassingen worden gedaan.

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.