Donderdag 2 november raadsvergaderingen over o.a. de Begroting 2024

31 oktober 2023
Gemeenteraad

Donderdag 2 november zijn er 2 raadsvergaderingen. De eerste begint om 17.00 uur. Op de agenda staan o.a. Cofinanciering SPUK-regeling versterken bibliotheken, voorstellen over de nieuwe rekenkamer en de benoeming van een tijdelijke wethouder. De tweede vergadering gaat over de 2e Bestuursrapportage en de Begroting 2024. Aanvang 18.30 uur.

De agenda van de eerste raadsvergadering aanvang 17.00 uur

Vernieuwing borgstelling voor Zeehaven IJmuiden N.V.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in het verleden aan Zeehaven IJmuiden N.V. financiering verstrekt voor het project IJmondhaven. De BNG was bereid de benodigde financiering te verstrekken, indien de gemeente Velsen borg wilde staan. De gemeente Velsen heeft hier positief op gereageerd op grond van de toezegging uit het verleden om mee te werken aan de financiering en het publieke belang dat met de aanleg van de haven was gemoeid.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft aan de gemeente Velsen gevraagd om de akte van borgtocht te vernieuwen met een looptijd tot 31 december 2028. De gemeente Velsen staat borg voor maximaal € 4,653 miljoen. Tijdens deze vergadering besluit de raad of het akkoord is dat de gemeente borg staat.

Cofinanciering SPUK-regeling versterken bibliotheken

De Bibliotheek Velsen merkt dat steeds meer mensen de bibliotheek bezoeken. Mensen gaan hier heen om samen te komen, om hulp te vragen, te werken, te studeren, of om boeken en informatie op te zoeken. De overheid wil ervoor zorgen dat de bibliotheek toegankelijk blijft voor iedereen, zowel nu als in de toekomst.

In 2025 verandert de rol van de gemeente, van het promoten van de bibliotheek naar het verzekeren van toegang tot de bibliotheek voor iedereen. Om dit te realiseren is er een financiële regeling opgesteld, genaamd de SPUK-regeling, waar gemeenten samen met de bibliotheken een aanvraag voor kunnen indienen. De voorwaarde is dat de gemeente 20% van de kosten bijdraagt.

Tijdens een sessie heeft de raad besproken wat ze van deze financiële bijdrage vindt. In deze raadsvergadering wordt het definitieve besluit genomen.

Voorstellen over de nieuwe rekenkamer

Er is een nieuwe wet ‘versterking decentrale rekenkamers’. Dit betekent dat er andere samenstelling en werkwijze voor de rekenkamer komt. De raad heeft al besloten dat de Rekenkamer Velsen gaat bestaan uit een voorzitter en twee externe leden. Ook heeft de raad het ambitieniveau van de rekenkamer vastgesteld.

De raad moet tijdens deze raadsvergadering een oordeel vellen over vier dingen. Ze moet de nieuwe verordening voor de rekenkamer vaststellen. Ook moet ze een akkoord geven op de profielschetsen voor de voorzitter en de leden van de rekenkamer. Op basis van deze profielschetsen kan de werving en selectie worden opgestart. Ten derde is een notitie opgesteld met betrekking tot de relatie tussen de gemeenteraad en de rekenkamer. Tot slot wordt de raad gevraagd een akkoord te geven op de financiële consequenties van de inrichting van de nieuwe rekenkamer.

Benoeming tijdelijke wethouder

Marie-Thérèse Meijs wordt voorgedragen als tijdelijke vervangster van wethouder Sebastian Dinjens die momenteel ziek is. Een commissie met een aantal raadsleden en een adviseur uit het college is gaan zoeken naar tijdelijke vervanging van wethouder Dinjens. Tijdens de raadsvergadering besluit de raad of de voordracht van de commissie akkoord is.

De agenda van de 2e vergadering aanvang 18.30 uur

2e bestuursrapportage

De raad geeft, als ‘baas’ van de gemeente, het college de kaders van de begroting mee. In deze rapportage vertelt het college aan de raad of de uitvoering van de begroting 2023 naar wens verloopt. In het rapport staan met name de afwijkingen beschreven. De raad heeft al een sessie met de wethouder financiën over de rapportage gehad. In deze vergadering is de besluitvorming over de bestuursrapportage.

Begroting 2024

In het voorjaar heeft de raad de Perspectiefnota besproken. De raad geeft dan aan het college de kaders voor de begroting 2024 mee en geeft eventueel extra wensen aan. Het college gaat vervolgens aan de slag met de begroting 2024. Het concept is klaar en de raad heeft al tijdens een sessie met de wethouder over de begroting gesproken. Tijdens deze raadsvergadering kan de raad, met moties en amendementen, aanpassingen in de begroting doen. Aan het eind van de vergadering besluit de raad of de begroting akkoord is.

U bent welkom!

U bent van harte welkom om de raadsvergadering vanaf de publieke tribune te volgen. De vergadering is in de raadzaal in het gemeentehuis, ingang Plein 1945. De vergadering is ook live te volgen via velsen.notubiz.nl/live.
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken van de eerste raadsvergadering en de agenda en bijbehorende stukken van de tweede raadsvergadering.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.