Maatregelen vanuit Rijksoverheid en gemeente Velsen

Vragen en antwoorden die hier niet behandeld worden, kunt u terug vinden op de pagina veelgestelde vragen door ondernemers. Vragen over evenementen? Kijk op de pagina evenementen in coronatijd.

In Velsen is, net als in de rest van de veiligheidsregio Kennemerland, een PDFNoodverordeningvan kracht. Hier staan alle maatregelen en formele regels in die in onze regio gelden. 

Voor vragen die betrekking hebben op de landelijke maatregelen kunt u als ondernemer contact opnemen met de landelijke informatiekanalen. Dit om verwarring en mogelijke miscommunicatie te voorkomen. Voor de landelijke informatie voor ondernemers hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP  samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket opgericht: www.kvk.nl/coronaloket.

Als er zaken zijn waar u als ondernemer, maatschappelijke instelling of vereniging in Velsen tegenaan loopt door het Coronavirus en de landelijke informatie niet toereikend is, dan kunt u het beste contact opnemen met het ondernemersloket van de gemeente Velsen via ondernemersloket@velsen.nl of via het telefoonnummer 0255-567436. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. 

We kunnen niet garanderen dat we direct antwoord hebben op alle vragen, maar spannen ons ten volle in om, daar waar mogelijk, snel en duidelijk antwoord te geven. Verder staat de gemeente Velsen in nauw contact met regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties. Bij de uitwerking van gemeentelijke maatregelen zullen we ook goed blijven kijken naar wat er landelijk gebeurt.

Financiële steun

Een aantal ondernemers komt door de coronacrisis in financiële problemen. 

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft. Op de website van de Rijksoverheid  vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Voor de landelijke informatie hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen: www.kvk.nl/coronaloket. Bij dit loket vindt u informatie over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Vanuit het buitenland kunt u bellen via 0031-20 205 1351. Aanvullende informatie staat op de site www.mkb.nl/corona

Wat doet gemeente Velsen om ondernemers te helpen?

Binnen de gemeente Velsen wordt hard gewerkt om ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarbij wordt met name gekeken naar maatregelen waar wij direct invloed op uit kunnen uitoefenen, namelijk de gemeentelijke belastingen  en de grond- en vastgoedportefeuille. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven als gevolg van gemeentelijke belastingen en/of anderszins een privaatrechtelijk contract met de gemeente hebben, niet in financiële nood komen. Bij de uitwerking van maatregelen kijken we ook goed wat er landelijk gebeurt. 

Informatie voor zzp'ers

Veel zzp'ers in Velsen krijgen enorme klappen te verduren als gevolg van de coronacrisis. Bent u zzp'er en ziet u uw inkomen voor een deel of helemaal wegvallen? Wij begrijpen dat dit veel onrust en onzekerheid geeft. Gemeente Velsen werkt hard aan oplossingen waarmee de gevolgen voor ZZP-ers zoveel mogelijk beperkt blijven. ZZP-ers kunnen acute inkomensondersteuning Tozo aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) 

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u Tozo 3 aanvragen. Lees meer informatie over Tozo 3 en het indienen van uw verzoek: Tozo tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heeft eerder dit jaar aan ondernemers het verzamelbiljet gemeentelijke belasting verstuurd. Deze aanslagen zouden voor eind april en eind mei betaald moeten worden.

De termijn om de aanslag te betalen is verlengd tot 1 juli. Als een belastingplichtige gezien haar huidige situatie al verwacht een probleem te hebben met betalen, kan een aanvraag worden gedaan voor een betalingsregeling/uitstel van betaling. Deze regeling staat open voor alle belastingplichtigen. U kan dat doen door: een schriftelijk verzoek te sturen naar de werkeenheid belastingen en invordering, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden of een email te sturen naar belastingen@velsen.nl

Beschrijving

Vanwege de impact van de coronacrisis heeft het college van burgemeester en wethouders op 29 september 2020 de Uitvoeringsregeling inzake kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed vastgesteld.

Dit besluit is genomen onder het voorbehoud dat de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar stelt. Naar verwachting zal de gemeenteraad hierover eind november besluiten.

Bent u gebruiker van gemeentelijk vastgoed en heeft u als gebruiker als gevolg van de coronamaatregelen omzetverlies geleden? Dan kunt u kwijtschelding van de gebruiksvergoeding  aanvragen.   

Voor wie?

De kwijtschelding is bedoeld voor gebruikers die met de gemeente een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten voor het gebruik van gemeentelijk vastgoed, bijvoorbeeld een huurovereenkomst of erfpachtovereenkomst voor een gebouw of een stuk grond.

Voor welke periode?

De kwijtschelding geldt voor de periode van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020. Voor gebruikers die van overheidswege verplicht gesloten waren, geldt de kwijtschelding voor de periode van 16 maart 2020 tot de datum dat van de van overheidswege verplichte sluiting is opgeheven (uiterlijk 1 september 2020).

Hoeveel kwijtschelding kunt u ontvangen?

Onder het voorbehoud dat de gemeenteraad budget beschikbaar stelt, gelden voor de gedeeltelijke kwijtschelding de volgende voorwaarden:

 • Er is sprake van geleden omzetverlies over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020, waarbij de volgende staffel geldt:
Staffel omzetverlies en kwijtschelding
Percentage omzetverlies Kwijtschelding
Minder dan 25% 0%
25% - 50% 30%
50% - 75% 40%
Meer dan 75% 50%
 • Uitgestelde opbrengsten worden bij de beoordeling meegenomen.
 • De kwijtschelding geldt voor de periode van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020.
 • Verklaringen omtrent Omzet en Rijksregelingen dienen bij de gemeente te zijn ingediend.

Meer informatie over de uitvoeringsregeling kwijtschelding vastgoed

Wat moet u inleveren?

 1. de ingevulde en ondertekende verklaring dat gebruik is gemaakt van de rijksregelingen via het formulier PDFVerklaring rijksregelingen.pdf
 2. het ingevulde en ondertekende formulier  omtrent ‘geleden omzetverlies’ en ‘uitgestelde opbrengsten’ via het formulier PDFVerklaring omzet.pdf
 3. uittreksel kamer van koophandel; en
 4. postadres alsmede e-mailadres; en
 5. bankrekeningnummer.

Indienen

Denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding? Dan kunt u uw verzoek indienen via vastgoed@velsen.nl of via een brief gericht aan:

Gemeente Velsen
Fysieke Leefomgeving
t.a.v. Team Vastgoed
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Belangrijk

Let u erop dat u de aanvraag uiterlijk 15 oktober 2020 bij de gemeente heeft ingediend.

Wanneer hoort u wat?

Als u alle gevraagde gegevens volledig en op tijd heeft ingediend, gaan wij die gegevens toetsen aan de Uitvoeringsregeling. Dit zal pas begin december zijn.

Slot

Voor de volledigheid attenderen wij u erop dat het mogelijk is dat de gemeenteraad geen budget beschikbaar stelt. In dat geval zal er geen kwijtschelding verleend worden.

Contact

Bij vragen kunt u mailen naar vastgoed@velsen.nl

Beschrijving

Vanwege de impact van de coronacrisis heeft het college van burgemeester en wethouders op 29 september 2020 de Uitvoeringsregeling inzake kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed vastgesteld.

Dit besluit is genomen onder het voorbehoud dat de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar stelt. Naar verwachting zal de gemeenteraad hierover eind november besluiten.

Bent u gebruiker van gemeentelijk vastgoed en heeft u als gebruiker als gevolg van de coronamaatregelen omzetverlies geleden? Dan kunt u kwijtschelding van de gebruiksvergoeding  aanvragen.   

Voor wie?

De kwijtschelding is bedoeld voor gebruikers die met de gemeente een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten voor het gebruik van gemeentelijk vastgoed, bijvoorbeeld een huurovereenkomst of erfpachtovereenkomst voor een gebouw of een stuk grond.

Voor welke periode?

De kwijtschelding geldt voor de periode van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020. Voor gebruikers die van overheidswege verplicht gesloten waren, geldt de kwijtschelding voor de periode van 16 maart 2020 tot de datum dat van de van overheidswege verplichte sluiting is opgeheven (uiterlijk 1 september 2020).

Hoeveel kwijtschelding kunt u ontvangen?

Onder het voorbehoud dat de gemeenteraad budget beschikbaar stelt, gelden voor de gedeeltelijke kwijtschelding de volgende voorwaarden:

 • Er is sprake van geleden omzetverlies over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020, waarbij de volgende staffel geldt:
Staffel omzetverlies en kwijtschelding
Percentage omzetverlies Kwijtschelding
Minder dan 25% 0%
25% - 50% 30%
50% - 75% 40%
Meer dan 75% 50%
 • Uitgestelde opbrengsten worden bij de beoordeling meegenomen.
 • De kwijtschelding geldt voor de periode van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020.
 • Verklaringen omtrent Omzet en Rijksregelingen dienen bij de gemeente te zijn ingediend.

Meer informatie over de uitvoeringsregeling kwijtschelding vastgoed

 • Begripsbepalingen uitvoeringsregeling kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed

Wat moet u inleveren?

 1. de ingevulde en ondertekende verklaring dat gebruik is gemaakt van de rijksregelingen via het formulier PDFVerklaring rijksregelingen.pdf
 2. het ingevulde en ondertekende formulier  omtrent ‘geleden omzetverlies’ en ‘uitgestelde opbrengsten’ via het formulier PDFVerklaring omzet.pdf
 3. uittreksel kamer van koophandel; en
 4. postadres alsmede e-mailadres; en
 5. bankrekeningnummer.

Indienen

Denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding? Dan kunt u uw verzoek indienen via vastgoed@velsen.nl of via een brief gericht aan:

Gemeente Velsen
Fysieke Leefomgeving
t.a.v. Team Vastgoed
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Belangrijk

Let u erop dat u de aanvraag uiterlijk 15 oktober 2020 bij de gemeente heeft ingediend.

Wanneer hoort u wat?

Als u alle gevraagde gegevens volledig en op tijd heeft ingediend, gaan wij die gegevens toetsen aan de Uitvoeringsregeling. Dit zal pas begin december zijn.

Slot

Voor de volledigheid attenderen wij u erop dat het mogelijk is dat de gemeenteraad geen budget beschikbaar stelt. In dat geval zal er geen kwijtschelding verleend worden.

Contact

Bij vragen kunt u mailen naar vastgoed@velsen.nl

Voor vragen over het gebruik van de openbare ruimte, de regels voor winkels, meer informatie over financiële tegemoetkomingen en meer, kijk op de pagina veelgestelde vragen door ondernemers. Als je meer wil weten over de procedure van evenementen en evenementaanvragen, kijk dan op de pagina evenementen in coronatijd

Wij wensen u veel sterkte de komende tijd en een goede gezondheid. Vanuit de gemeente wordt er alles aan gedaan om u zo goed mogelijk te ondersteunen.