Op deze pagina wordt, specifiek voor ondernemers, actueel nieuws en informatie vermeld over de maatregelen vanuit de rijksoverheid en de gemeente Velsen. Verder kunt u hier veel gestelde vragen en antwoorden lezen.

Vragen over regionale maatregelen

In Velsen is, net als in de rest van de veiligheidsregio Kennemerland, een noodverordening van kracht. Hier staan alle maatregelen en formele regels in die in onze regio gelden: noodverordening 27 maart

Vragen over landelijke maatregelen

Voor vragen die betrekking hebben op de landelijke maatregelen kunt u als ondernemer contact opnemen met de landelijke informatiekanalen. Dit om verwarring en mogelijke miscommunicatie te voorkomen. Voor de landelijke informatie voor ondernemers hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP  samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket opgericht: www.kvk.nl/coronaloket .

Overige vragen van ondernemers, maatschappelijke instellingen of verenigingen

Als er zaken zijn waar u als ondernemer, maatschappelijke instelling of vereniging in Velsen tegenaan loopt door het Coronavirus en de landelijke informatie niet toereikend is, dan kunt u het beste contact opnemen met het ondernemersloket van de gemeente Velsen via ondernemersloket@velsen.nl of via het telefoonnummer 0255-567436. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op basis van de vragen die bij het ondernemersloket terecht komen, ontstaat een beter beeld van de huidige hulpvraag onder ondernemers. Deze inzichten worden vervolgens door de gemeente gebruikt om de informatie op deze pagina aan te vullen en te verscherpen.

We kunnen niet garanderen dat we direct antwoord hebben op alle vragen, maar spannen ons ten volle in om, daar waar mogelijk, snel en duidelijk antwoord te geven. Achter het ondernemersloket zit een integraal team, dat in nauwe afstemming met het College staat om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Verder staat de gemeente Velsen in nauw contact met regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties. Bij de uitwerking van gemeentelijke maatregelen zullen we ook goed blijven kijken naar wat er landelijk gebeurt.

Website bezorgeninvelsen.nl en campagne 'ik koop lokaal'

Om lokale ondernemers een steuntje in de rug te geven hebben de gemeente Velsen, de winkelloods en Stichting Citymarketing Velsen inmiddels de website bezorgeninvelsen.nl gelanceerd. Ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden via citymarketeer@ijmuiden.nl. Daarnaast is de campagne ‘Ik koop lokaal’ van start gegaan. Meer informatie hierover vindt u op www.ijmuiden.nl.

Gebruiksvergoeding voor vastgoed

Betaalt u een gebruiksvergoeding voor vastgoed waar de gemeente Velsen eigenaar van is?

Partijen, zoals ondernemers, die een gebruiksvergoeding betalen en een lopende huur- erfpacht of pachtovereenkomst hebben voor vastgoed waar de gemeente Velsen eigenaar van is, kunnen een verzoek indienen voor het verlenen van uitstel van betaling. Ook maatschappelijke organisaties kunnen hiervoor in aanmerking komen, afhankelijk van de subsidierelatie die zij hebben met de gemeente.

Voor de volledigheid vermelden wij dat uitstel van betaling een betalingsregeling is. Dit betekent dat de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van gemeentelijk vastgoed wel betaald dient te worden, maar op een later moment.  De uitstel van betaling geldt voor de periode van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020.

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot uitstel van betaling, kunt u uw verzoek mailen naar ondernemersloket@velsen.nl. Na ontvangst hiervan, ontvangt u naar verwachting binnen twee weken van ons een reactie op het verzoek tot  uitstel van betaling.

We beseffen dat veel partijen niet alleen uitstel van betaling wensen, maar ook graag een (al dan niet gedeeltelijke) compensatie of kwijtschelding van de gebruiksvergoeding willen. Dit begrijpen wij. Toch kunnen wij daar op dit moment nog niets over zeggen. Er is tijd nodig om naast het inventariseren van alle verzoeken, objectieve spelregels op te stellen die voor alle dan wel gelijke gevallen zullen gaan gelden.

Bij het maken van die objectieve spelregels houdt de gemeente ook rekening met bijvoorbeeld de steunmaatregelen van het Rijk, van bankinstellingen, met afspraken vanuit verschillende brancheverenigingen, richtlijnen vanuit de VNG en met de rechtspraak. De gemeente wacht die landelijke ontwikkeling hierin af en zal daar vervolgens aansluiting bij zoeken. Uitstel van betaling is op dit moment de eerste en de enige stap die de gemeente kan nemen om in deze crisis coulance te kunnen bieden.

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft. Op de website van de Rijksoverheid  vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Voor de landelijke informatie hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen: www.kvk.nl/coronaloket. Bij dit loket vindt u informatie over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Vanuit het buitenland kunt u bellen via 0031-20 205 1351. Aanvullende informatie staat op de site www.mkb.nl/corona

Wat doet gemeente Velsen om ondernemers te helpen?

Binnen de gemeente Velsen wordt hard gewerkt om ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarbij wordt met name gekeken naar maatregelen waar wij direct invloed op uit kunnen uitoefenen, namelijk de gemeentelijke belastingen  en de grond- en vastgoedportefeuille. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven als gevolg van gemeentelijke belastingen en/of anderszins een privaatrechtelijk contract met de gemeente hebben, niet in financiële nood komen. Bij de uitwerking van maatregelen kijken we ook goed  wat er landelijk gebeurt. 

Informatie voor zzp'ers

Veel zzp'ers in Velsen krijgen enorme klappen te verduren als gevolg van de coronacrisis. Bent u zzp'er en ziet u uw inkomen voor een deel of helemaal wegvallen? Wij begrijpen dat dit veel onrust en onzekerheid geeft. Gemeente Velsen werkt hard aan oplossingen waarmee de gevolgen voor ZZP-ers zoveel mogelijk beperkt blijven. ZZP-ers kunnen acute inkomensondersteuning Tozo aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) 

Op de pagina van het ondernemersloket kunt u de Tozo tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  aanvragen. 

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heeft eerder dit jaar aan ondernemers het verzamelbiljet gemeentelijke belasting verstuurd. Deze aanslagen zouden voor eind april en eind mei betaald moeten worden.

De termijn om de aanslag te betalen is verlengd tot 1 juli. Als een belastingplichtige gezien haar huidige situatie al verwacht een probleem te hebben met betalen, kan een aanvraag worden gedaan voor een betalingsregeling/uitstel van betaling. Deze regeling staat open voor alle belastingplichtigen. U kan dat doen door: een schriftelijk verzoek te sturen naar de werkeenheid belastingen en invordering, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden of een email te sturen naar belastingen@velsen.nl

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen door ondernemers over het coronavirus


Wij wensen u veel sterkte de komende tijd en een goede gezondheid. Vanuit de gemeente wordt er alles aan gedaan om u zo goed mogelijk te ondersteunen.