Op 24 september 2020 nam de gemeenteraad een motie aan waarin zij het college oproept te onderzoeken of de beleidsregel PDFcorona: tijdelijke (uitbreiding) terrassenkan worden verlengd. Mede naar aanleiding van deze motie heeft het college besloten deze beleidsregel te verlengen voor de duur van de coronamaatregelen. Daarnaast introduceert het college de nieuwe beleidsregel PDFcorona: tijdelijke terrasschermen- en overkappingen.

Verlenging beleidsregel

De afgelopen periode is door de horecasector van Velsen goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de tijdelijke beleidsregel ‘corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen’ biedt. Dit is ook zichtbaar in het straatbeeld, waar de uitgebreide terrassen voor extra levendigheid zorgen op het strand en in onze woonkernen. Omdat veel horecaondernemers in de coronacrisis een aanzienlijk deel van de omzet uit het terras halen, deelt het college de mening van de gemeenteraad dat het van belang is de horecasector ook na de zomerperiode te ondersteunen. Daarom heeft het college besloten de beleidsregel ‘corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen te verlengen voor de duur van de coronamaatregelen.

Terrassen in het herfst- en winterseizoen

Gelet op de mogelijkheid  voor horecaondernemers om ook in de herfst -en winterperiode een terras in te richten en te gebruiken op delen van het openbaar gebied, en de andere eisen die dit stelt aan een terras, introduceert het college daarnaast de beleidsregel ‘corona: tijdelijke terrasschermen –en overkappingen’.

Gedogen tijdelijke terrasschermen -en overkappingen

Het college gaat gedurende de periode 31 oktober 2020 tot 1 april 2021 tijdelijke bouwwerken behorende bij terrassen gedogen. Voor het plaatsen en gebruiken van een terrasscherm, terrasoverkapping of tent is tijdelijk geen omgevingsvergunning (activiteit bouwenstrijdig gebruik) nodig. Bouwwerken behorende bij een terras worden tijdelijk, mits aantoonbaar veilig, toegestaan om het winter- en herfstseizoen te overbruggen. Na deze periode moet de terrasschermen -en overkappingen worden verwijderd en verwijderd blijven.

Toets op o.a. constructieve veiligheid

Omdat aan het plaatsen van bouwwerken/constructies grote veiligheidsrisico’s zitten, zal er op een verzoek voor het plaatsen van terrasschermen, een terrasoverkapping of tent een constructieve toets moeten plaats vinden. Zo moet de constructieve veiligheid van het bouwwerk worden aangetoond, met speciale aandacht voor wind- en sneeuwbelasting. Voor terrasschermen geldt een lichtere toets dan voor terrasoverkappingen- en tenten, die moeten worden getoetst aan het bouwbesluit 2012. Ondernemers die een terrasoverkapping/tent willen plaatsen, moeten hun initiatief goed voorbereiden en uitgewerkte technische plannen voorleggen. De indieningsvereisten, beoordelingscriteria en de voorwaarden voor het plaatsen en in gebruik nemen van terrasschermen, een terrasoverkapping of tenten zijn terug te lezen inPDF de Beleidsregel corona tijdelijke terrasschermen -en overkappingen.pdf

Maatwerk per (gezamenlijk) initiatief

Initiatieven voor het plaatsen van terrasschermen, -overkappingen en tenten dienen eerst per mail kenbaar gemaakt te worden via ondernemersloket@velsen.nl. Bij het verzoek dient beschreven te worden  hoe om- en aanwonenden zijn geïnformeerd en betrokken en dient er aangetoond te worden dat er voor het plan draagvlak is. Per initiatief wordt de terrasaanvraag beoordeeld en zal het maatwerk zijn hoeveel ruimte geboden kan worden. Bij toestemming wordt een individuele gedoogbrief afgegeven met hierin de belangrijkste veiligheidsvoorschriften. Het college kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en het voorkomen van overlast nadere regels stellen aan de exploitatie van een terras en het bouwwerk behorende bij het terras.

De verlenging van de beleidsregel ‘corona: tijdelijk (uitbreiding) terrassen’ en de introductie van de beleidsregel ‘corona: tijdelijke terrasschermen- en overkappingen’ biedt ondernemers meer mogelijkheden voor het voeren van een terras in de herfst- en winterperiode.