Op dit moment is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 van kracht. De coronawet geeft de overheid de mogelijkheid om maatregelen aan te passen of op te heffen. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. Eén van de maatregelen is een landelijk verbod op evenementen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Gemeenten en hulpdiensten/veiligheidsregio’s hebben, net als altijd, een toetsende en adviserende rol. Waar dit voorheen bekend terrein was, vraagt COVID-19 om een aanvullende kijk op zaken. Wij hebben de ‘extra’ uitgangspunten (landelijk geldende basisregels voor maatregelen om verspreiding Covid-19 tegen te gaan) voor u op een rijtje gezet. Lees daarom deze informatie goed door.

Procedure

Voordat u een vergunningsaanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met het cluster Evenementen via evenementen@velsen.nl . Nadat wij een eerste toetsing op globale haalbaarheid hebben gedaan, kan de aanvraag definitief ingediend worden. Bij de aanvraag moet de complete planvorming en vereiste documenten worden toegevoegd. De aanvraag kan ingediend worden via het evenementenloket.

Algemene regels

Op de site van de Rijksoverheid Nederland staan alle geldende maatregelen met betrekking tot Covid-19. Deze maatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Deze regels kunnen, afhankelijk van het verloop van het virus, te allen tijde veranderen.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  heeft een generiek kader Coronamaatregelen opgesteld. Het kader geeft adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. 

Indieningsvereisten

Vanwege COVID-19 moet de organisator aan kunnen tonen op welke manier er invulling wordt gegeven aan de geldende maatregelen. Net als voor andere risico’s moet er in het veiligheidsplan beschreven staan welke maatregelen worden getroffen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Een complete vergunningaanvraag bestaat dus ook uit een COVID-19 plan.
In het overzicht staan een aantal aandachtspunten waaraan een organisator moet denken bij een Covid-proof evenement. Onduidelijk is wat de maatregelen zullen zijn op het moment dat uw evenement plaats vindt. De aandachtspunten in onderstaand overzicht zijn dan ook geen leidend format, maar geven wel een goed beeld waaraan u mogelijk moet voldoen.
(zie onderstaand overzicht) 

Het coronaproof plan geeft u, als organisator zijnde, een beeld waaraan u mogelijk moet voldoen bij het organiseren van uw evenement. Let op: maatregelen kunnen ten alle tijden veranderen, afhankelijk van de landelijk geldende maatregelen.


Hebt u nog vragen over evenementen in Velsen, stuur deze naar evenementen@velsen.nl.