Welstandstoezicht levert een belangrijke bijdrage aan de borging van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Velsen.

De huidige Welstandnota 2006 wordt geactualiseerd.
De concept Welstandsnota 2015 gemeente Velsen ligt op grond van het bepaalde in de Inspraak- en samenspraakverordening met ingang van 24 augustus gedurende zes weken ter inzage in bij:
Afdeling Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen
Gemeente Velsen
Dudokplein 1 te IJmuiden

Een ieder kan binnen de genoemde inzagetermijn een inspraakreactie indienen.

Schriftelijke reacties:

Een schriftelijk reactie kan worden ingediend bij college van burgemeester en wethouders van Velsen:
Afdeling Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Mondelinge reacties:

Degene die een mondeling reactie wil indienen, kan dat doen bij mevrouw A. Braams, na een telefonische afspraak op 14-0255.