Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen op 23 september 2021 heeft besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor nog te voeren planologisch juridische procedures (onder andere een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning) voor de realisatie van een hotel met enkele bijbehorende voorzieningen, gelegen nabij de Golfbaan Spaarnwoude aan Het Hoge Land 2 te Velsen-Zuid.

Met het toepassen van de coördinatieregeling is het mogelijk om de gemeentelijke procedures te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen. Daarnaast maakt het de besluitvorming rondom de locatie transparant, omdat de samenhang tussen de verschillende besluiten zichtbaar wordt.

Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage (onder C2). De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wro.

Voordat dat gebeurt moet er eerst een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. We verwachten dat dat in het eerste of tweede kwartaal van 2022 gaat gebeuren. Dan worden de bijbehorende ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.

Het coördinatiebesluit is via www.velsen.nl (kopje actueel -> bestemmingsplannen) in te zien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Merkx via jmerkx@velsen.nl of het algemene nummer van de gemeente Velsen (14 0255).