Wat verandert er in 2015 in de hulp, de ondersteuning en het werk/inkomen?

Op 1 januari 2015 heeft de gemeente Velsen er veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen – net als alle andere gemeenten in Nederland. Zo krijgt de gemeente de begeleiding en dagbesteding van haar inwoners in haar takenpakket (de Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle hulp en ondersteuning aan jeugdige inwoners van Velsen en hun ouders (de nieuwe Jeugdwet). Daarnaast moet Velsen ervoor gaan zorgen dat zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het werk gaan, bij voorkeur bij een reguliere werkgever (Participatiewet). Hieronder vindt u veel informatie over de veranderingen.

De veranderingen op een rij

1. Individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

De gemeente wordt verantwoordelijk voor de zorg voor mensen die thuis wonen met individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Dat zijn ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Deze taken vallen tot 1 januari 2015 onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten en daarna onder de Wet maatschappelijke ondersteuning; de gemeente voert die wet uit.

2. Jeugdhulp

De nieuwe Jeugdwet regelt dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp in en rondom het gezin: specialistische hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg), gesloten jeugdhulp en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg. Een uitzondering is de hulp die valt onder de Wet langdurige zorg.

De gemeente geeft informatie en advies, en de instellingen bieden professionale hulp. Veiligheid staat daarbij voorop.

De gemeente werkt intensief samen met zorg- en hulpverleningsinstanties, andere overheden, en met instanties die betrokken zijn bij onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid.
Jeugdigen die op 31 december 2014 in zorg zijn, behouden deze in 2015. Als de indicatie in 2015 afloopt, dan gaat de gemeente met de cliënt hierover in gesprek (herindicatie).

3. Werk en inkomen

Mensen met een bijstandsuitkering en zij die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Gemeenten gaan vanaf 1 januari 2015 uit van wat mensen wél kunnen en gaan daar een grote rol in spelen. Gemeenten bieden waar nodig ondersteuning aan reguliere werkgevers en aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als werk niet mogelijk is, dan zet de gemeente in op vrijwilligerswerk. Dit wordt geregeld in de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen weer mee te doen in de samenleving.

4. Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Schoolbesturen zijn er voor verantwoordelijk de kinderen met een handicap, stoornis of gedragsproblemen – die extra ondersteuning nodig hebben – een passende onderwijsplek te bieden. Het uitgangspunt daarbij is regulier onderwijs met extra begeleiding, en anders gaan kinderen naar het speciaal onderwijs. Gemeente en het onderwijs werken hier samen aan, omdat het gaat om kinderen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Dit is geregeld in de wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan.

2015: een overgangsjaar

Voor de meeste mensen die in 2014 hulp, zorg of ondersteuning krijgen, verandert er niets. In de loop van 2015 wordt hun situatie en hulpvraag doorgenomen en worden er nieuwe afspraken gemaakt. Indicaties die in 2015 aflopen of doorlopen tot 1 januari 2016 worden vervangen door een nieuwe. Die is gebaseerd op deze uitgangspunten: wat kunnen mensen zelf, wat kan de omgeving betekenen en wat moet de gemeente doen. In 2015 doen we daar ervaring mee op, leren we daarvan en stellen we waar nodig afspraken bij. 2015 wordt een overgangsjaar. Wie echt hulp en zorg nodig heeft, krijgt die ook.

De cliënten die vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, krijgen daar in 2014 nog een persoonlijke brief over.

Waarom verandert er zoveel?

De afgelopen jaren zijn de kosten van hulp, ondersteuning en zorg sterk gestegen, onder andere door bureaucratie en versnippering van het aanbod. De Rijksoverheid verwacht dat dit beter en goedkoper kan door dit dichtbij de mensen te organiseren. De gemeenten kennen hun inwoners en weten hoe het hulpaanbod werkt. Daarom kunnen zij dit ook goed organiseren, samen met informele en professionele organisaties. Omdat de gemeente voor inwoners dichtbij is, kan zij eerder problemen signaleren en tijdig ondersteuning bieden en zo voorkomen dat problemen groter worden.

De taken komen naar de gemeente met minder geld dan er nu beschikbaar is. Dit vraagt dus ook om een slimme en minder bureaucratische organisatie. Maar het betekent ook dat hulp, ondersteuning en zorg minder vanzelfsprekend zijn en soberder worden dan we nu gewend zijn.

Wat blijft bij het oude?

De zorg en ondersteuning voor iedereen die in een instelling woont, blijft hetzelfde. Een instelling kan een verpleeg- of verzorgingshuis zijn, een instelling in de gehandicaptenzorg of in de psychiatrie. Het gaat om persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling, individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer, vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling en woningaanpassingen. Daar blijft ook het Rijk verantwoordelijk voor, onder de wet ‘Wet langdurige zorg’, die waarschijnlijk ook ingaat op 1 januari 2015.

Sociaal Wijkteam Velsen

Eind oktober 2014 start de gemeente Velsen met twee Sociale Wijkteams in IJmuiden-Noord & -Zuid, en Zee-en Duinwijk / IJmuiden-West. In 2015 komen er nog twee bij, waarna er Sociale Wijkteams zijn voor heel Velsen. De leden daarvan komen uit organisaties zoals MEE, Socius, Stichting Welzijn Velsen en Zorgbalans. Er zijn korte lijnen met de gemeente Velsen en met het Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond.

Komt u er zelf niet uit met vragen over (bijvoorbeeld) wonen, inkomen, zorg voor uzelf of voor een ander, of over het huishouden? Het Sociaal Wijkteam Velsen kan u ondersteunen; zij zijn dichtbij, komen naar u toe als u dat wilt, denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing. Zij leggen contacten waar dat nodig is, ook met andere deskundigen. Zodat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor rechtstreeks contact met het Sociaal Wijkteam belt u 088-8876970 of mailt u naar contact@swtvelsen.nl. U kunt hen ook bereiken via het nummer van de gemeente Velsen: 140255.

Brede samenwerking

De gemeente krijgt er dus veel belangrijke taken bij, die zij niet alleen kan doen. Velsen werkt daarin nadrukkelijk samen met partners zoals cliënten(organisaties), zorgverleners, IJmond Werkt!, welzijnswerk en schoolbesturen – zowel binnen de gemeente als in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland, en zelfs breder. De sleutel van het succes ligt in de samenwerking tussen al deze partijen. Velsen zoekt samenwerking met professionals en zoekt samen met hen naar passende oplossingen.

Waar vindt u meer informatie?

Het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen is en blijft dé plek waar inwoners van Velsen al hun vragen kunnen stellen.

Voor handige tips, advies en informatie kunt u kijken op www.hulpwijzervelsen.nl en www.buuv.nu.