Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen met betrekking tot het beheer van de aandelen van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland en alles wat daartoe dienstbaar is. Ook het doelmatig, milieuhygiënisch en verantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik, is een belangrijke doelstelling. In deze gemeenschappelijke regeling participeren de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Zaanstad en Velsen.

Amports

Amports is de promotieorganisatie van het havenbedrijfsleven (300 bedrijven, de ondernemersverenigingen ORAM en HOV IJmond en de Kamer van Koophandel) en de overheden in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. Zie voor meer informatie: www.amports.nl.

Amsterdam Cruise Port

Amsterdam Cruise Port (ACP) is een promotie- en marketingorganisatie, opgericht om de samenwerking tussen de passagiersterminals, de toeristische sector èn de regio te versterken. Doel is om de regio als cruisebestemming te promoten, de best mogelijke service te verlenen aan cruisemaatschappijen en zo Amsterdam en omgeving aantrekkelijker te maken en meer zeecruiseschepen naar Amsterdam en IJmuiden te krijgen.

Partners in deze samenwerking zijn: de lokale overheden, de passagiersterminals in Amsterdam en IJmuiden, de havenautoriteiten, havenagentschappen, touroperators, het ATCB (Amsterdam Tourisme & Congres Bureau), hotels en diverse toeristische attracties. Zie voor meer informatie: www.amsterdamcruiseport.com.

Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

De havengemeenten in het Noordzeekanaalgebied - Amsterdam, Beverwijk, Zaanstad en Velsen - hebben (op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling) hun nautische beheertaken ondergebracht bij het Centraal Nautisch Beheer (CNB). Het CNB draagt zorg voor een vlotte, veilige en milieuverantwoordelijke afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het Noordzeekanaalgebied. De nautische sector van Haven Amsterdam voert deze taak uit. Zie voor meer informatie: www.portofamsterdam.nl.

Centrale Administratie RMC en Leerplicht

De gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland hebben een Gemeenschappelijke regeling vastgesteld die voorziet in een goed, efficiënt en klantvriendelijk Bureau Centrale Administratie RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) en Leerplicht (CAReL).

Het bureau is, voor de gemeenten in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland, belast met de wettelijk verplichte leerplicht- en RMC-registratie. Hierdoor ontstaat voor de gehele regio één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 23-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim, startkwaliteit e.d., waarvan gemeenten voor de uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken gebruik kunnen maken. Zie voor meer informatie: www.rmc-westkennemerland.nl.

Centrum Jeugd en Gezin regio Midden-Kennemerland

De Wet op de Jeugdzorg stelt dat iedere gemeente vanaf 2011 moet beschikken over een Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Dit CJG biedt snel, goed en gecoördineerd advies en hulp op maat aan ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals bij opvoed- en opgroeivragen.
Op 9 december 2010 is een convenant ondertekend door de gemeenten Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Velsen en de verschillende betrokken partners.

Dit convenant vormt de basis voor het Centrum Jeugd en Gezin IJmond. Half 2011 zijn binnen de gehele regio diverse inlooppunten gerealiseerd, waar jongeren en/of hun ouders/opvoeders terecht kunnen met hun vragen. Ook is er één centraal telefoonnummer dat kan worden gebeld en een website met alle informatie.

De samenwerking tussen de ketenpartners is in de afgelopen periode al verder versterkt door de invoering van de Verwijsindex. In deze verwijsindex geven partners een signaal af over jongeren waarover zij zich zorgen maken. Waar meer partners dat doen komt een overleg op gang om gezamenlijk de geconstateerde problematiek te gaan aanpakken. Zie voor meer informatie: www.cjgijmond.nl.

Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie

De gemeenschappelijke regeling ReinUnie heeft als doelstelling het toezicht houden op de uitvoering en naleving van de koopovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst met de HVCinzameling. HVCinzameling is een onderdeel van HVC (huisvuilcentrale) te Alkmaar.
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling.

Masterplan Noordzeekanaalgebied

Het Masterplan Noordzeekanaalgebied is een strategische visie op de economische ontwikkeling van de kanaalzone. In het Masterplan Noordzeekanaalgebied (NZKG) werken de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Velsen, Zaanstad, Kamer van Koophandel, Rijkswaterstaat Noord-Holland, Zeehaven IJmuiden, Tata Steel IJmuiden en de provincie Noord-Holland samen. Zij hebben een convenant afgesloten en vormen samen het Bestuursplatform.

Doel van het samenwerkingsverband is het bevorderen van de economische ontwikkeling en de internationale concurrentiepositie van het NZKG. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn een belangrijke randvoorwaarde. Zie voor meer informatie: www.noordzeekanaalgebied.nl.

Meergroep

De Meergroep is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De Meergroep is primair belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Concreet betekent dit het bevorderen van arbeidsdeelname onder zo normaal mogelijke omstandigheden van mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische berperkingen die een Wsw-indicatie hebben. Daarnaast verzorgt de Meergroep diensten op het terrein van re-integratie onder de noemer IJmond Werkt!. Zie voor meer informatie: www.demeergroep.nl.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De 'Metropoolregio Amsterdam' is een informeel samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad, van IJmuiden tot Almere. Het versterken van de concurrentiepositie, nationaal en internationaal, vormt de rode draad binnen de metropoolsamenwerking. Om in de Europese top mee te kunnen blijven spelen, is de gezamenlijke ambitie gericht op het creëren van een hoogwaardig, veilig en duurzaam leef- en woonmilieu voor bedrijven, bewoners en bezoekers, nu en straks. De samenwerking concentreert zich op de thema's: verkeer en vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid. Zie voor meer informatie: www.portofamsterdam.nl.

Noord-Hollands Archief

Gemeentelijke stukken, die bewaard moeten blijven, worden na 20 jaar overgedragen aan het Noord-Hollands Archief. Vanaf het moment van overdracht voert het Noord-Hollands Archief het beheer uit en stelt de stukken beschikbaar aan iedereen die hier inzage in wil. Zie voor meer informatie: www.noordhollandsarchief.org.

Omgevingsdienst IJmond

Omgevingsdienst IJmond informeert Velsen en andere IJmondgemeenten over milieuwetgeving, behandelt meldingen en milieuklachten en houdt toezicht op milieuwetgeving. Verder adviseert Omgevingsdienst IJmond de gemeente over zaken op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid, ecologie, wet Milieubeheer en luchtkwaliteit. Deze adviezen worden ingebracht bij ruimtelijke plannen (structuurvisies, bestemmingsplannen, bouwaanvragen, enz.).

Tenslotte voert Omgevingsdienst IJmond projecten uit in het kader van het milieubeleid. Omgevingsdienst IJmond werkt op basis van een meerjaren milieubeleidsplan voor de periode 2008-2012. Hoofdthema's daarin zijn het bevorderen van duurzame ontwikkeling en leefomgevingkwaliteit. Zie voor meer informatie: www.odijmond.nl

Project Ongebruikelijk Bezit

De gemeente Velsen is - sinds 5 juli 2007 - actief deelnemer in het Convenant Project Ongebruikelijk Bezit. Het Project Ongebruikelijk Bezit is een samenwerkingsconvenant tussen alle gemeenten in de regio Kennemerland, de Belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV), het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee en Politie Kennemerland.

Met dit project willen de deelnemers, onder regie van Politie Kennemerland, voorkomen dat de indruk ontstaat dat misdaad loont. Van personen, vaak jonge mannen, die in bezit zijn van dure auto's, gouden sierraden, de nieuwste mobieltjes en vaak een groep meelopers en mooie meiden om zich heen hebben en daarbij meestal ook lak hebben aan alle regels, wordt nagegaan hoe zij aan hun vermogen komen. Het is de bedoeling om deze mannen te ontdoen van hun overklaarbaar verkregen vermogen en hun negatieve aantrekkingskracht op jongeren te stoppen. In het convenant is afgesproken dat partijen informatie aan elkaar uitwisselen om deze personen aan te kunnen pakken.

Recreatieschap Spaarnwoude

Recreatiegebied Spaarnwoude ligt midden in het drukke verstedelijkte deel van Noord-Holland en vormt de buffer tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen. In een omgeving met weidse polders en bos, zijn er mogelijkheden om te kunnen fietsen, wandelen, zwemmen, maar ook klimmen, golfen, skiën en kanovaren. Daarnaast is er jaarlijks een groot aantal evenementen voor jong en oud.

Het recreatiegebied wordt beheerd door Recreatieschap Spaarnwoude, dat een samenwerkingsverband is tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen. Deze partijen hebben zitting in het bestuur van het Recreatieschap.Zie voor meer informatie: www.spaarnwoude.nl.

Schadeschap Luchthaven Schiphol

De gemeente Velsen is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol. Deze Gemeenschappelijke Regeling heeft als doel een duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling van verzoeken om schadevergoeding wegens uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol.Zie voor meer informatie: www.schadeschap.nl.

Stichting HALT Kennemerland

HALT Kennemerland is onze partner op het gebied van jeugd en veiligheid. HALT voorkomt en bestrijdt jeugdcriminaliteit. Samen met andere partijen werkt zij aan een veilige en leefbare samenleving. HALT heeft veel ervaring met jongeren, weet wat er speelt, wat de jeugd wel of niet aanspreekt. Zij werkt aan bewustwording als het gaat om ongewenst gedrag. Het doel is het normbesef van jongeren duurzaam te versterken en bestendigen. Ouders spelen daarin een prominente rol. Zie voor meer informatie: www.haltkennemerland.nl.

Veiligheidsregio Kennemerland

De gemeente Velsen neemt deel aan de Veiligheidsregio Kennemerland en werkt samen op het gebied van veiligheid met de andere gemeenten in Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland voert taken uit op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding, ambulancehulpverlening en de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking in Kennemerland. Zie voor meer informatie: www.vrk.nl.

IJmond Werkt!

Vooruitlopend op het vormen van één organisatie voor werk bundelen de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen in 2013 alvast hun krachten op re-integratie onder de noemer IJmond Werkt! Bij IJmond Werkt! worden werkgevers en werkzoekenden, die tot de re-integratiedoelgroep van de gemeente behoren, actief met elkaar in contact gebracht. IJmond Werkt! is gevestigd op het Stationsplein 48a in Beverwijk en maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling de Meergroep. De bekostiging van IJmond Werkt! vindt plaats vanuit het volledige re-integratiebudget dat de gemeenten van het Rijk krijgen voor hun re-integratietaak. Daarnaast zijn de ambtenaren die belast zijn met re-integratiewerkzaamheden naar IJmond Werkt! gedetacheerd.

Zeehaven IJmuiden NV

De zeehaven van IJmuiden heeft een reputatie op het gebied van verse en diepgevroren vis, offshore, ferry- en cruisevaart en bouw van windmolens op zee. Zeehaven IJmuiden is beheerder en exploitant van de havens van IJmuiden. De gemeente Velsen is aandeelhouder en werkt op verschillende vlakken nauw samen met de NV om de economische ontwikkeling van het zeehavengebied te bevorderen. Zie voor meer informatie: www.zeehaven.nl.