De herinrichting van de Lange Nieuwstraat is nu volop aan de gang. Voor de jaren daarna zijn weg- en rioolwerkzaamheden gepland op het Van Poptaplantsoen, het Kennemerplein, de Kennemerlaan, het Oosterduinplein, de Oosterduinweg en de Merwede- en Spaarnestraat.

De toekomstige werkzaamheden bieden de kans om straten en pleinen anders aan te leggen dan nu het geval is. Als we toch aan de slag gaan, kunnen we bestaande knelpunten in de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. Zo bestaat al lange tijd de wens om de verkeersdrukte op de Lange Nieuwstraat te verminderen. Er zijn dan goede alternatieven nodig op de omliggende wegen. Ook is het belangrijk om een veilige verkeersafwikkeling mogelijk te maken bij nieuwe ontwikkelingen, zoals die op de voormalige KPN-locatie waar een supermarkt en woningen gebouwd gaan worden. Om de juiste keuzes te kunnen maken is er inspraak gehouden. 

Inspraakrapportage vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 maart 2017 de inspraakrapportage vastgesteld.

In de conclusie van de inspraakrapportage (hoofdstuk 3) wordt nader ingegaan op drie kernthema’s waarover veel vragen en opmerkingen naar voren zijn gebracht: verkeer en veiligheid, leefbaarheid en geluid, nut en noodzaak. De conclusie eindigt met het definitieve voorstel van het college na afronding van de inspraakprocedure.

De volgende stap is het indienen van het definitieve voorstel bij de raad voor bespreking en besluitvorming in de gemeenteraad. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit onderwerp op de agenda van de raad komt. U kunt dit zelf nagaan in de raadskalender: https://ibabsonline.eu/Kalender

De Inspraakrapportage kunt u hieronder downloaden.

PDFInspraakrapportage Verkeersstructuur centrum IJmuiden