Het plan voor de inrichting van het kruispunt Minister Van Houtenlaan met de Waterloolaan en Zeeweg is gewijzigd. Het plan ligt ter inzage vanaf 9 juni a.s.. U kunt hierop reageren via de website of langskomen op de inspraakavond.

De wegverhardingen van de Waterloolaan en de Zeeweg tot aan de Heerenduinweg zijn toe aan groot onderhoud. Deze werkzaamheden bieden de kans om de verkeerssituatie op de doorgaande route door Driehuis en Santpoort te verbeteren. Het aanleggen van een rotonde op het kruispunt Minister Van Houtenlaan met de Waterloolaan en Zeeweg kan hiertoe een bijdrage leveren. In deze omgeving zijn bovendien meer aanpassingen nodig door de komst van de HOV-busbaan en het naast gelegen fietspad. Dit is aanleiding om een plan te maken om zowel wensen van inwoners als een aantal praktische zaken te combineren. Het voorlopig ontwerp van dit plan ligt vanaf 9 juni a.s. ter inzage.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Op de plaats van de huidige kruising Minister van Houtenlaan/Zeeweg/Waterloolaan wordt een rotonde met vrijliggende fietspaden aangelegd.
  • De oversteek van de HOV-buslijn over de Zeeweg wordt beveiligd met verkeerslichten.
  • Het nieuwe fietspad langs het HOV tracé wordt aangesloten op het bestaande fietsnetwerk
  • Groot onderhoud wordt uitgevoerd aan de Waterloolaan. De middenberm wordt gehandhaafd maar bij de Kriemhildestraat wordt deze doorgetrokken.
  • Groot onderhoud wordt uitgevoerd aan de Zeeweg tot aan de Heerenduinweg. De inrichting wijzigt niet.
  • De rotonde Driehuizerkerkweg wordt voorzien van vrijliggende fietspaden waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd.
  • Nieuwe bomen worden geplant langs de Waterloolaan.

Klankbordgroep

Een schetsontwerp is in de afgelopen maanden besproken met een groep buurtbewoners (klankbordgroep). Hun opmerkingen en suggesties zijn waar mogelijk verwerkt in het voorlopige ontwerp dat nu vrij is gegeven voor inspraak.
Dit voorlopige ontwerp met bijbehorende toelichting zal met ingang van 9 juni 2016 gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage liggen. Na deze 6 weken zullen de inspraakreacties op het voorlopig ontwerp worden beoordeeld en worden opgenomen in een inspraakrapportage.

Inloopavond

Om u de gelegenheid te geven het voorlopig ontwerp in te zien, vragen te stellen en eventuele op- en aanmerkingen te maken organiseren wij een inloopbijeenkomst.

Op donderdag 30 juni 2016
van 18.00 tot 21.00 uur
café Middeloo, Driehuizerkerkweg 71
te Driehuis

Reageren

Tijdens de inspraakperiode kunnen schriftelijke reacties worden gestuurd naar:

Gemeente Velsen
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via het contactformulier op de website onder vermelding van “inspraak rotonde Minister van Houtenlaan”.