Velsen is een verrassende gemeente. De charme van Velsen wordt voor een groot deel bepaald doordat het niet één grote stad is, maar een samenstel van kleinere woonplaatsen die los van elkaar liggen, gescheiden door groene open ruimtes.

Deze plaatsen hebben daardoor ook ieder hun eigen karakter. Van de gegoede villawijken in Santpoort-Zuid tot de bedrijvige buurten van IJmuiden. En dan heeft Velsen ook nog het geluk omringd te zijn door grote natuur- en recreatiegebieden en heeft zij binnen haar grenzen een aantal prachtige historische buitenplaatsen.

Veilig stellen

In Velsen staat de tijd niet stil en dat betekent dat er voor de toekomst maatregelen moeten worden genomen om problemen te voorkomen. Toename van bevolking en mobiliteit en economische ontwikkeling zorgen voor een toenemende druk op de niet bebouwde ruimte. Het gevaar bestaat dat veel open ruimte dichtslibt met woningen, bedrijven of infrastructuur. Om de charme van Velsen ook voor de toekomst veilig te stellen is het van groot belang om de structuur van losse kernen te behouden. En dat wordt weer bereikt door de groene open ruimtes tussen de kernen in stand te houden.

Groenbeleidsplan

Het groenbeleidsplan 'Ruimte voor Groen' kan worden beschouwd als een deeluitwerking van de structuurvisie Velsen. Het plan is in 2009 opgesteld en voorzien was dat het voor tien tot vijftien jaar richting gaf aan de ontwikkeling en het beheer van het Velsense groenareaal. Met als doel Velsen de charmante plaats te laten blijven zijn die het altijd is geweest. Een plek waar mensen graag willen wonen en die men graag bezoekt. 'Ruimte voor groen' is een beleidsplan op hoofdlijnen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een Groenstructuurplan. Dit nieuwe plan wordt voor de zomer van 2019 verwacht en zal het huidige groenbeleidsplan vervangen.

De gemeente onderhoudt het openbaar groen in de openbare buitenruimte. Onder openbaar groen worden bijvoorbeeld verstaan: plantsoenen, grasvelden, water- en oeverbeplanting, maar ook het groen op speelplaatsen.

Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. Hier zorgen we voor:

  • Het algemeen onderhoud van de begraafplaats: de paden, groenvoorziening en facilitaire zaken;
  • Het onderhoud van het gedenkteken/monument: het schoonhouden en na verzakking opnieuw stellen van het gedenkteken/monument

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Verwachte ontwikkelingen

We werken op dit moment hard aan een nieuw Groenstructuurplan voor Velsen. We verwachten het nieuwe Groenstructuurplan voor de zomer van 2019 vast te stellen.

Het plan kent de volgende speerpunten:

1. Het versterken en verduidelijken van de verschillende soorten landschappen van Velsen zowel binnen als buiten stedelijk gebied

We hebben in Velsen grote aaneengesloten groengebieden. De verschillende soorten landschappen zien we in Velsen in stroken, evenwijdig aan de kust. Ze hebben elk hun eigen kenmerken. Deze landschappen worden beschermd en waar mogelijk versterkt. We willen graag dat inwoners genieten van deze groene plekken. Daarom gaan we proberen de toegang vanuit de wijken naar het landschap te verbeteren.

2. Het zo goed mogelijk waarborgen van een groene leefomgeving binnen het stedelijk gebied

Groene ruimte dichtbij, we vinden dat iedereen die in Velsen woont, werkt of verblijft, er recht op heeft. Daarom is meer groen nodig. Maar het groen is niet gelijk verdeeld. Met name in IJmuiden-Noord en Velsen-Noord wordt een tekort aan groen ervaren. Groen is belangrijk voor de leefbaarheid. Met dit plan hebben we spelregels opgesteld om groen goed mee te nemen in alle ruimtelijke afwegingen.

3. Het verhogen van de ecologische waarde van de groenstructuur

We hebben in Velsen stedelijk en landelijk gebied. Die gebieden hebben beide waarde voor de natuur. Dat wil zeggen dat ze belangrijk zijn voor verschillende planten en dieren én dat we er op verschillende manieren van genieten en mee omgaan. We willen die waarde van het groen versterken. Een groenere leefomgeving draagt bij aan de gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en economie.

4. De noodzaak van meer groen voor een klimaatadaptieve gemeente.

Vaker zware regen, méér neerslag gemeten over het jaar, en een oplopende thermometer. We merken nu al effecten van structurele klimaatverandering. Het is belangrijk dat we ons in de gemeente Velsen voorbereiden op de toekomst. Bijvoorbeeld door meer water op te vangen in het groen en meer bomen aan te planten voor verkoeling. Dit noemen we klimaatadaptatie.