Dieren zijn op allerlei manieren onderdeel van onze samenleving, zowel in positieve zin (huisdieren, recreatie, natuur, productie) als in negatieve zin (overlast, plaagdieren).

Dierenwelzijn

In 2007 is de eerste landelijke Nota Dierenwelzijn verschenen. Tevens zijn in de afgelopen jaren bestaande wetten aangepast en wordt er aan nieuwe weten regelgeving op het gebied van dierenwelzijn gewerkt.

De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD) werd in 1992 van kracht. Het uitgangspunt van de wet is dat dieren een ‘eigen’ intrinsieke waarde hebben, onafhankelijk van het nut of waarde die ze hebben voor de mens. Het gevolg van deze erkenning is dat met de belangen van dieren rekening moet worden gehouden en dat ze met respect moeten worden behandeld. De wet biedt een integraal kader voor de gedragingen van de mens jegens gehouden dieren en regels ter beheersing van de risico’s die dieren mee kunnen brengen.

Algemene regels voor alle dieren

In de GWWD staan algemene regels die voor alle dieren gelden. In deze algemene regels staat o.a. dat het verboden is:

  • Een dier onnodig pijn of letsel toe te brengen of zijn gezondheid of welzijn aan te tasten;
  • Een dier de nodige verzorging te onthouden;
  • Ingrepen te plegen bij dieren (tenzij anders in de wet staat);
  • Dieren als prijs, beloning of gift uit te reiken.

Daarnaast is iedereen op grond van deze wet verplicht om een hulpbehoevend dier zorg te verlenen.

Het dierenwelzijnsbeleid is als integraal onderdeel van beleid vormgegeven. Er is beleid op een aantal onderwerpen zoals schuilstallen, honden, paarden, in het wild levende dieren en evenementen met dieren. In het kader van dierenwelzijn wordt de uitvoering van wettelijke taken niet meer door derden verricht op basis van subsidiëring, maar op basis van dienstverlening. Het betreft het opvangen en vervoeren van zwerfdieren en het ophalen van kadavers.

Honden

In Velsen zijn ongeveer 4.500 honden. De gemeente wil dat honden voldoende gelegenheid hebben om los te lopen. Maar ook dat andere mensen geen overlast ondervinden van loslopende honden en hondenpoep.

Daarmee streeft Gemeente Velsen naar zo min mogelijk overlast. Met geven en nemen streven we altijd naar hogere leefbaarheid in de gemeente.

Regels voor het uitlaten van honden zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en in aanwijzingsbesluiten voor losloopplaatsen en speelplekken (waar honden verboden zijn). Het college heeft in maart 2020 de regels voor honden geformuleerd voor de uitvoering van de APV en aanwijzingsbesluiten.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.