Dieren zijn op allerlei manieren onderdeel van onze samenleving, zowel in positieve zin (huisdieren, recreatie, natuur, productie) als in negatieve zin (overlast, plaagdieren).

Dierenwelzijn

In 2007 is de eerste landelijke Nota Dierenwelzijn verschenen. Tevens zijn in de afgelopen jaren bestaande wetten aangepast en wordt er aan nieuwe weten regelgeving op het gebied van dierenwelzijn gewerkt.

De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD) werd in 1992 van kracht. Het uitgangspunt van de wet is dat dieren een ‘eigen’ intrinsieke waarde hebben, onafhankelijk van het nut of waarde die ze hebben voor de mens. Het gevolg van deze erkenning is dat met de belangen van dieren rekening moet worden gehouden en dat ze met respect moeten worden behandeld. De wet biedt een integraal kader voor de gedragingen van de mens jegens gehouden dieren en regels ter beheersing van de risico’s die dieren mee kunnen brengen.

Algemene regels voor alle dieren

In de GWWD staan algemene regels die voor alle dieren gelden. In deze algemene regels staat o.a. dat het verboden is:

 • Een dier onnodig pijn of letsel toe te brengen of zijn gezondheid of welzijn aan te tasten;
 • Een dier de nodige verzorging te onthouden;
 • Ingrepen te plegen bij dieren (tenzij anders in de wet staat);
 • Dieren als prijs, beloning of gift uit te reiken.

Daarnaast is iedereen op grond van deze wet verplicht om een hulpbehoevend dier zorg te verlenen.

Het dierenwelzijnsbeleid is als integraal onderdeel van beleid vormgegeven. Er is beleid op een aantal onderwerpen zoals schuilstallen, honden, paarden, in het wild levende dieren en evenementen met dieren. In het kader van dierenwelzijn wordt de uitvoering van wettelijke taken niet meer door derden verricht op basis van subsidiëring, maar op basis van dienstverlening. Het betreft het opvangen en vervoeren van zwerfdieren en het ophalen van kadavers.

Honden

In Velsen zijn ongeveer 4.500 honden. De gemeente wil dat honden voldoende gelegenheid hebben om los te lopen. Maar ook dat andere mensen geen overlast ondervinden van loslopende honden en hondenpoep.

Daarmee streeft Gemeente Velsen naar zo min mogelijk overlast. Met geven en nemen streven we altijd naar hogere leefbaarheid in de gemeente.

Regels voor het uitlaten van honden zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en in aanwijzingsbesluiten voor losloopplaatsen en speelplekken (waar honden verboden zijn). Het college heeft in maart 2020 de volgende uitgangspunten geformuleerd voor de uitvoering van de APV en aanwijzingsbesluiten:

 • Losloopplekken wijzigen we niet als daarvoor vanuit inwoners geen of nauwelijks aanleiding is.
 • Nieuwe losloopplekken voegen we niet toe als daarvoor vanuit inwoners geen of nauwelijks aanleiding is.
 • Waar veel discussie is onder bewoners over loslopen/ spelen/ hondenpoepoverlast, bepaalt de gemeente in samenspraak met bewoners of en hoe de plek gewijzigd moet worden.
 • Hondenbezitters stimuleren we om hondenpoep op te ruimen door hondenpoepzakjes aan te bieden in de openbare ruimte. We plaatsen geen speelplekborden om hondenpoepoverlast tegen te gaan.
 • Plekken waar nu speelplekborden staan zijn vanaf april 2020 officiële speelplekken.
 • Ten behoeve van de gezondheid van mens en dier en ter bevordering van een schone leefomgeving moet hondenpoep overal worden opgeruimd, ook op losloopplekken.
 • De hondenbelasting komt zoveel mogelijk ten goede aan de hond en zijn baas.
 • De inzet van toezicht en handhaving op de bestrijding van hondenoverlast blijft gewoon bestaan. In 2020 komen er meer handhavers en zal er dus in verhouding ook meer toezicht en handhaving plaatsvinden op hondenoverlast.
 • Totdat duidelijk is hoe en waar honden zijn toegestaan in de Natura2000 (N2000)-gebieden, maakt gemeente Velsen geen beleid voor de regulering van hondenuitlaatservices.
 • In lijn met het Groenstructuurplan wordt in de N2000-gebieden een balans gezocht tussen recreatieve en ‘luwe zones’. In de recreatieve zones wordt loslopen - waar mogelijk - geformaliseerd. Hiervoor is de gemeente wel afhankelijk van de provincie die toestemming moet geven. In de luwe zones staat de natuur voorop en zijn honden aangelijnd of verboden. Een voorstel voor deze zones werkt de gemeente in 2020 uit.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.