Doel van het woonbeleid: het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf. Daarbij wordt ook de leefomgeving in het oog gehouden.

De woningcorporaties zijn belangrijke partners in het woonbeleid; zij beheren en vernieuwen de voorraad sociale huurwoningen (een derde van de totale voorraad). Ook initiatieven van particulieren en ontwikkelaars zijn belangrijk voor het behalen van doelstellingen uit het woonbeleid.

De gemeenteraad heeft in juni 2013 de Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’ vastgesteld. De woonvisie beschrijft hoe Velsen invulling geeft aan de ambities uit Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk werken’ op het gebied van wonen. In de Visie op Velsen investeert Velsen in nieuwe werkgelegenheid en in toerisme en wordt daardoor aantrekkelijker als stad om te wonen. Om deze visie te verwezenlijken wordt er een route uitgestippeld. Wonen is één van de bouwstenen. In de Woonvisie wordt ingegaan op de vraag wat en wie Velsen nodig heeft voor haar ambities en wat, gezien de huidige economische crisissituatie, op korte termijn kan en welke ontwikkelingen meer tijd nodig hebben. De woonvisie helpt om afwegingen te maken over concrete initiatieven en bij het maken van afspraken met betrokken partijen, bijvoorbeeld de woningcorporaties. Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen waar Velsen op het gebied van het wonen een antwoord op moet geven, zoals de veranderende woonvraag van de bevolking, de vergrijzing en de wens om langer thuis te wonen. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een constante discussie over Wonen.

De woonvisie kan misschien niet op alle punten snel worden gerealiseerd, het schetst de richting waar de gemeente heen wil en agendeert de thema’s die in dit kader extra aandacht verdienen in de beleidsvorming, de afspraken met derden en in het investeringsbeleid van de gemeente zelf.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.