Maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking. Tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers onderling, en met de gemeentelijke organisatie.

Het beleid van de gemeente Velsen is erop gericht meer ruimte te maken voor gesprekken, inspraak en zeggenschap van inwoners en andere belanghebbenden bij plannen en handelen van de gemeente. Daarvoor is een aantal randvoorwaarden in verordeningen vastgelegd. Daarnaast ontwikkelt de gemeente en het gemeentebestuur door aan passende vormen van besturen en werken. Passend bij deze tijd, bij de maatschappelijke opgaven en bij de gemeenschappen die daarmee aan de slag zijn.

Verwachte ontwikkelingen

  • We streven naar passende vormen voor het samenspel. Dat zijn soms ook nieuwe manieren voor participatie en communicatie en het (her)verdelen van zeggenschap. We passen ons beleid hierop aan.
  • Wel is er behoefte aan heldere kwaliteitscriteria voor participatieprocessen. Die zullen we in de komende maanden gezamenlijk gaan opstellen en leggen we vast in een handreiking. 
  • De organisatie werkt aan een gedegen en brede aanpak voor gebieds- en wijkgericht werken.
    De pijlers zijn: 1) bouwen aan stevige gemeenschappen die zeggenschap kunnen dragen (‘community building’) en 2) het zo (in)richten van de gemeentelijke organisatie dat noodzakelijke expertise ter plekke en in samenhang beschikbaar is voor buurten en wijken.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Werkwijze van de organisatie

De gemeentelijke organisatie wil participatieprocessen goed voorbereiden en uitvoeren. Dat vraagt in elk geval om een voorspelbare werkwijze. Om de processen te ontwerpen, benutten ambtenaren onder meer instrumenten uit de methodiek Factor C: communicatierijk.nl.