Velsen benut kansen voor en met het klimaat. Dat is voor de gemeente Velsen op klimaatgebied het speerpunt voor de komende jaren.

In de strategische agenda 2020 heeft Velsen de ambitie uitgesproken dat zij voorop wil lopen in de energietransitie en energieneutraal wil zijn. De uitstoot van CO2 moet drastisch teruggebracht worden om op de klimaatverandering in te kunnen spelen. Daarnaast streeft Velsen ernaar om over te gaan van koolstofenergiebronnen naar duurzame energiebronnen. Velsen doet dat niet alleen, maar in goed samenspel met alle betrokken partners. Velsen ziet hierin ook economische kansen: voor de maakindustrie op circulariteit en op werkgelegenheid in de offshore.

Energietransitie speelt in deze ambitie een cruciale rol. Kort gezegd betekent energietransitie dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt vervangen door duurzamere vormen van energie, zoals windenergie, zonne-energie, maar ook nieuwe vormen als warmtepompen en riothermie.

Het gaat hierbij om het aardgasvrij maken van wijken, maar ook om de opwek van duurzame energie in Velsen te vergroten en de overgang naar de elektrische auto te faciliteren.

Verwachte ontwikkelingen

  • Een programma Duurzaamheid & Klimaat is opgericht, een programmaleider aangesteld en we werken nu aan een Programmaplan Duurzaamheid & Klimaat, waarin de energietransitie een centraal thema heeft. .
  • We werken samen met andere overheden en organisaties mee aan een Regionale Energiestrategie (afgekort RES). Dit is een strategie waarin we als regio aangeven hoe en waar we de opwek van duurzame energie (windturbines en zonnepanelen) en onze warmtebronnen willen realiseren. Velsen hoort bij de RES Noord Holland Zuid. In 2020 is hiervan de concept-RES verschenen. Kijk voor meer informatie op RES Noord-Holland Zuid of op het Nationaal Programma RES.
  • Ook in de maak is een gemeentelijke Transitievisie warmte. In dit beleidsstuk moet er zicht komen op de vraag hoe in 2050 alle wijken aardgasvrij zijn. We geven hierin alternatieven per wijk aan en die wijken die het meest kansrijk zijn worden aangewezen als wijken die als eerste de stap gaan maken en al in 2030 aardgasvrij moeten zijn. Daarna worden voor die wijken Wijkuitvoeringsplannen gemaakt. De transitievisie warmte en de wijkuitvoeringsplannen moeten uiterlijk in 2021 klaar zijn, maar we hopen uiterlijk begin 2020 een ruwe eerste versie van de transitievisie warmte te hebben zodat we zo snel mogelijk enige duidelijkheid kunnen bieden aan inwoners.

Overige informatie

Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over energietransitie.