Hier hebben we al het beleid van de gemeente Velsen voor u in beeld gebracht. We vinden het heel belangrijk dat we open en toegankelijk besturen. En dat we constant in contact zijn met onze inwoners, ondernemers en partners. Door het beleid duidelijk en overzichtelijk voor u in beeld te brengen willen we u inzicht geven in ons beleid.

De Gemeenteraad is als volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan in de gemeente en bepaalt in grote lijnen het beleid dat gevoerd gaat worden. Hierin wordt de raad ondersteund door de Raadsgriffie.

Visie

De visie van de gemeenteraad is vastgelegd in de Visie op Velsen 2025 Kennisrijk werken in Velsen. De visie is opgesteld in 2011 en nader uitgewerkt in de Strategische Agenda Energiek en innovatief naar 2016 en de Strategische agenda 2020. Om de gewenste ontwikkelingen aan te jagen zijn er 5 impulsprojecten opgestart. Naast de Visie op Velsen is de Structuurvisie Velsen 'Rauw, Slim en Lommerijk' opgesteld. In deze visie staat wat de Visie op Velsen betekent voor de inrichting van de openbare ruimte.

De visie is ontwikkeld in Samenspel met inwoners, bedrijven en partners. De focus ligt op kennisrijke industrie: doorontwikkelde bestaande industrieën en initiatieven (kennisintensief worden van haven en staal, offshore-industrie), ontwikkeling van kenniscentra op deze terreinen en ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid op het gebied van duurzame energie (waterenergie) en samenwerking met wetenschappelijke instituten op deze terreinen. Spin-off is de ontwikkeling van IJmuiden tot een stad met een metropool karakter, aantrekkelijk als dynamische haven en avontuurlijke kustplaats.

Strategie

De strategie ligt vast in de Strategische Agenda 2020. De agenda bestaat uit 4 speerpunten:

1. Iedereen doet mee

Hoe zorgen we voor inclusiviteit?

2. Velsen is in trek

Hoe versterken we de aantrekkingskracht en dynamiek van Velsen?

3. Velsen benut kansen voor en met het klimaat

Hoe wordt Velsen duurzaam en dragen we bij aan de energietransitie?

4. Velsen is Samenspel

Hoe zorgen we voor een goede verhouding tussen inwoners, partners en overheid?

De strategische agenda is ontwikkeld in samenspel met alle betrokkenen en bevat nadrukkelijk een uitnodiging aan deze partijen om de speerpunten ook in gezamenlijkheid op te pakken.

Missie

De missie van de gemeenteraad ligt vast in het Raadsakkoord gemeente Velsen 2018 – 2022 ‘Samenspel’. Samenspel staat voor de raad voorop:

‘De gemeenteraad van Velsen stelt de inwoners van de gemeente centraal. We staan voor een laagdrempelige en toegankelijke overheid die dicht bij de samenleving staat en voelt wat er speelt. Gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. We luisteren goed naar signalen uit de samenleving en willen verbinding tot stand brengen. Wij stellen ons hierbij flexibel op en werken samen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.’

In het raadsakkoord staan 10 maatschappelijke opgaven benoemd:

 • Wonen en de woningbouwopgave
 • Leefbaarheid en veiligheid
 • Klimaat en milieu
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Ondernemend en duurzaam
 • Arbeidsmarkt, werk en inkomen
 • Vitaal en sociaal
 • Onderwijsklimaat
 • Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
 • Regionale samenwerking.

De gemeenteraad wil deze opgaven met het college en de betrokkenen van een antwoord voorzien. De gemeenteraad bepaalt in dit Samenspel het wat, het college het hoe.

Missie college

Het college van burgemeester en wethouder voert de plannen van de gemeenteraad uit en neemt de besluiten die daarbij nodig zijn. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de gemeentesecretaris en de ambtenaren van alle (staf)afdelingen van de gemeente Velsen.

Het college heeft in het Collegeprogramma Velsen komt naar je toe 2018 – 2022 vastgelegd op welke wijze zij invulling wil geven aan de opgaven van het raadsakkoord. De ambitie is verdeeld over 5 verschillende thema’s:

 1. Vergroten van de kwaliteit van de publieke dienstverlening.
 2. Vernieuwen van werkwijze van de gemeente.
 3. Naar een duurzaam Velsen.
 4. Versterken ondernemersklimaat, leefomgeving en leefbaarheid.
 5. Zorgen dat iedereen meedoet.

Hoe organiseren we dat?

Aan de hand van deze 5 thema’s geeft de organisatie verder invulling aan het beleid en de uitvoering daarvan. Voor meer informatie klikt u op een van de onderstaande tegels.