WOb-verzoek

Velsen geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer weten? Dan kunt u vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek.

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
  • Het Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U kunt uw verzoek op allerlei manier indienen: per brief, mail, telefoon enzovoort.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Aanvragen

Een aanvraag doet u door het aanvraagformulier te downloaden bij het product 'WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur)' in de tab 'Aanvraag'.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Webarchief

Wob-verzoeken worden sinds september 2017 beschikbaar gemaakt via deze website. Na 1 jaar worden Wob-verzoeken verwijdert en zijn terug te vinden in ons webarchief.

Meer informatie

Overzicht van de Wob-publicaties: