WOb-verzoek

Velsen geeft informatie over haar beleid op het internet, social media en in de Jutter/Hofgeest. Wilt u meer weten? Dan kunt u vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek.

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Hoe het werkt

 • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
 • Het Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
 • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
 • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
 • U kunt uw verzoek op allerlei manier indienen: via het formulier Wob-verzoek, per brief, of per mail.
 • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Webarchief

Wob-verzoeken worden sinds september 2017 beschikbaar gemaakt via deze website. 

Overzicht van de Wob-publicaties

Wob-verzoek weigering aanvraag horecavergunning

Verzoek om inzake in aanvraag en inhoud Bibob advies voor de aanvraag horecavergunning Grandcafé La Belle in IJmuiden.

Wob-verzoek verkeersgegevens

Verzoek om inzake in verkeersgegevens met betrekking tot de plaatsing van verkeersdrempels in een aantal straten in IJmuiden.

Wob-verzoek besluit GGD onderzoek

Verzoek via de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) om openbaarmaking van:

 • Alle communicatie van 1-1-2019 tot heden tussen ambtsdragers, andere medewerkers onderling, medewerkers en bestuurders, bestuurders onderling van VRK over het laatste kankerincidentierapport van GGD Kennemerland, gepubliceerd in juni 2020 en/of de term longkanker.
 • Alle communicatie tussen bestuurders van overheidsorganen.
 • Alle communicatie met andere gremia.
 • En alle communicatie tussen ambtsdragers, medewerkers, bestuurders van VRK waarin op enigerlei wijze wort gerept over het kankerincidentierapport en/of de term longkanker.

Documenten

Wob-verzoek inzake Hofgeesterweg 63 Velserbroek

Verzoek om inzicht in alle documenten, correspondentie, gespreksverslagen en vergadernotities met betrekking tot het tot stand komen van het startdocument van het initiatief tot herontwikkeling Hofgeesterweg 63 te Velserbroek.

Wob-verzoek loting zelfbouwlocaties IJmuiden en Velsen-Noord

Verzoek om inzage in alle in- en uitgaande correspondentie en verslagen van alle telefoongesprekken, documenten of andere bewijsstukken over de loting van de zelfbouwlocaties in IJmuiden en Velsen-Noord.

Wob-verzoek Windpark Spuisluis

Twee verzoeken om inzage in documenten die betrekking hebben op 

 1. overleg tussen gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, Eneco/Windpark IJmond en/of Rijswaterstaat over Windpark Spuisluis 
 2. overleg tussen gemeente Velsen, provincie Noord-Holland en/of Rijkswaterstaat over woonboten aan of in Noordersluisweg, Binnenspuikanaal en/of 1e, 2e en 3e Rijksbinnenhaven, Eneco/Windpark IJmond en de Zuiderkanaalweg.

Wob-verzoek doorbetaling niet gereden ritten zorgvervoer

Verzoek om informatie over doorbetaling van niet gereden ritten door zorgvervoer.

Het gaat hierbij om documenten die informatie bevatten over

 1. Gelden die overgemaakt zijn aan de gecontracteerde opdrachtnemers voor niet-gereden ritten.
 2. Gespecificeerd per gecontracteerde opdrachtnemer
 3. Gespecificeerd per maanden maart, april en mei 2020; en
 4. de voorwaarden waaronder de niet-gereden ritten zijn gecompenseerd.

Wob-verzoek autoverkeer Nicolaas Beetslaan in Driehuis

Verzoek tot openbaarmaking alle correspondentie tussen gemeente Velsen en haar bewoners aan de Nicolaan Beetslaan in Driehuis, inzake autoverkeer (snelheid en intensiteit) in de periode juni 2019 tot heden.

Wob-verzoek communicatie laadpalen

Verzoek om openbaarmaking van alle documenten over alle communicatie over de locatie en plaatsing van publieke laadpalen in de gemeente Velsen.

Wob-verzoek anterieure exploitatieovereenkomst(en) project Hofgeest

Wob-verzoek bijzondere bijstand bewindvoering

Verzoek om inzage in alle aanvragen en beslissingen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering over de periode 2018 en 2019.

Wob-verzoek gehandicaptenparkeerplaats Wilgenstraat 

Verzoek om informatie over intrekking van vergunning voor de gehandicaptenparkeerplaats. 

Wob-verzoek aanwezigheid en werkzaamheden oud-collega

Verzoek om informatie omtrent de aanwezigheid en werkzaamheden met betrekking tot een iRN computer van een oud-collega in het jaar 2018 en 2019

Wob-verzoek inzake besluiten tot opleggen geheimhouding

Verzoek om een overzicht van de documenten waar besloten tot opleggen geheimhouding

Wob verzoek inzake Missiehuis

Verzoek om alle documenten die betrekking hebben tot het Missiehuis en het terrein van het Missiehuis te Driehuis.

Wob-verzoek inzake omgevingsvergunning m.b.t. splitsen van een woning

Verzoek om alle omgevingsvergunningen vanaf 22 mei 2019 tot heden waarbij toestemming is verleend voor het splitsen van een woning.

Wob-verzoek Handhaving terrein van archeologie

Verzoek om informatie omtrent de handhaving door gemeente Velsen op het terrein van archeologie vanaf 2014 tot heden.

Wob-verzoek Waterpeil Velserduin

Verzoek om informatie omtrent de besluitvorming rondom hoogteligging van het plan Nieuw Velserduin

Wob-verzoek exploitatieberekening Santpoort Zuid

Verzoek om informatie over de exploitatieberekening met betrekking tot de Brederoodseweg 41 te Santpoort Zuid.

Wob-verzoek bestemmingsplan Duingebied Velsen

Verzoek om informatie over bestemmingsplan Duingebied Velsen en over de data van legalisatie van de (sta) caravans op het perceel van Brederoodseweg 41.

Wob-verzoek "Saltosa"

Verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de activiteiten van "Saltosa" in het Rabobank IJmond Stadion (Telstar Stadion) aan de Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid.

Het bestand bevat tevens de volgende openbaar gemaakte documenten:

 • een interne e-mail van 17 oktober 2019;
 • het dossier aanvraag evenementenvergunning voor een evenement op 2 november 2019 met daarbij de weigering;
 • de verleende evenementenvergunning voor de organisatie van voetbalwedstrijden;
 • de horecavergunning.

Wob-verzoek openbaarmaking van vergunningen m.b.t. werkzaamheden

Verzoek om vergunningen die in het kader van werkzaamheden aan de Basisweg zijn verleend, en om openbaarmaking van officiele documenten waaruit blijkt dat de gemeente opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden aan deze locatie.

Het bestand bevat tevens de volgende openbaar gemaakte documenten:

 • Verleende vergunning aan Liander voor het aanpassen van elektranet Basisweg te Velsen-Noord;
 • Instemmingsbesluit Basisweg te Velsen-Noord, aangevraagd door Eurofiber Nederland B.V.;
 • MOOR-melding voor werkzaamheden aan de Basisweg te Velsen-Noord, gemeld door NKM Network Services B.V. in opdracht van Eurofiber Nederland B.V.

Wob-verzoek declaraties en onkostenvergoedingen wethouder A. Verkaik

Verzoek om nota's en onderliggende bonnen van declaraties en onkostenvergoedingen van de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 van wethouder Arjen Verkaik

Wob-verzoek startersleningen

Verzoek om inzage aantal verstrekte startersleningen vanaf 2015.

Overzicht verstrekte startersleningen
Jaar van ingaan lening Aantal verstrekte leningen
2015 1
2016 4
2017 2
2018 0
2019 0
Totaal 7

Wob-verzoek overlast honden Kennemermeer

Verzoek om overzicht van het aantal klachten dat een relatie heeft met een hond en inhoudelijke stukken waarom een proef is begonnen en welk resultaat is beoogd

Wob-verzoek Harddraverslaan te Santpoort-Zuid

Verzoek om kopie van de principeaanvraag van 27 september 2018 en het negatieve eindadvies op deze aanvraag

Wob-verzoek inzake besluiten tot opleggen geheimhouding

Verzoek om een overzicht van de documenten waar besloten tot opleggen geheimhouding

Wob-verzoek achterliggende stukken aanbesteding wind- en watersportcentrum IJmuiden

Verzoek om inzage stukken wat betreft aanbesteding wind- en watersportcentrum IJmuiden

Wob-verzoek inzake Noordersluisweg

Wob-verzoek inzake High tide

Wob-verzoek inzake rioolstelsel

Wob-verzoek inzake proef hondenbeleid Kennemermeer

Wob-verzoek inzake bomen aan de Concordiastraat te Velsen-Noord

Wob-verzoek inzake convenant Kennemermeer

Wob-verzoek inzake rapportage geluidsmeting uitgevoerd op 10 november 2018