Met de komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) heeft de gemeente nieuwe taken gekregen. In deze wet is bepaald dat de gemeenteraad periodiek een beleidsplan moet opstellen waarin het beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning is vastgelegd.

Velsen is bezig met experimenteren en innoveren en ontwikkelt in dit kader allerlei (deel)beleid, plannen van aanpak, pilots en initiatieven samen met maatschappelijke partners, cliënten en inwoners. Het college heeft de gemeenteraad de afgelopen periode op diverse onderdelen van de Wmo nieuw beleid voorgelegd: over begeleiding, maatschappelijke opvang, wonen en herstel, integrale toegang en de sociaal wijkteams.

Het nieuwe Wmo-beleidsplan bevat het kader (ambitie en uitgangspunten) voor alle voorzieningen binnen de Wmo. Dit plan beschrijft wat we in Velsen al doen en wat we willen bereiken op het gebied van de Wmo: van de sociale basisinfrastructuur en algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen, vangnetvoorzieningen voor de meest kwetsbaren tot de toegang tot voorzieningen. Het beleidsplan verbindt het lokale (deel)beleid en geeft richting aan de maatschappelijke ondersteuning in Velsen voor de komende jaren. Hierbij bouwen we voort op het vorige beleidsplan. We brengen samenhang in de activiteiten op basis van een centrale ambitie, uitgangspunten en vier thema’s.