Het beleid van de gemeente Velsen wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Namens de bevolking controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders een goede uitvoering geeft aan de aan hen gevraagde beleidstaken.

De vastgestelde beleidsdocumenten van de gemeente Velsen kunt u hieronder per onderwerp raadplegen.
 

Cultuur, sport & vrije tijd

Maatschappij & samenleving

Natuur & milieu

Ondernemen

Economisch beleid, evenementen, horecabeleid, inkoopbeleid, standplaatsenbeleid en toerisme en recreatiebeleid.

Verkeer, voertuigen & wegen

Parkeren gehandicapten, fietsbeleidsplan, gladheidsbestrijding, Lokaal Verkeer- en Vervoer Plan, Hoogwaardig Openbaar Vervoer, parkeerbeleid en objectbewegwijzeringsbeleid.

Wonen & leefomgeving

Afwijkingenbeleid, grondbeleid, speelplan, structuurvisie, welstandsnota, Wet Ruimtelijke Ordening, Woonvisie 2025 en woningmarkt- en wensenonderzoek.