De gemeenteraad is als volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan in de gemeente en bepaalt in grote lijnen het beleid dat gevoerd gaat worden. De griffie adviseert en ondersteund de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders voert de plannen van de gemeenteraad uit en neemt de besluiten die daarbij nodig zijn. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de gemeentesecretaris en de ambtenaren van de gemeente Velsen.

De organisatiestructuur

Plaatje van de organisatie zoals hieronder is beschreven.

Domein Publiek en Bestuur

Medewerkers in dit domein bewaken de kwaliteit van het contact met de inwoners, vangen de eerste contactmomenten op en verlenen burgerzaken producten. Ook ondersteunt en adviseert dit domein het bestuur en collega’s in de andere domeinen in het contact dat zij hebben met onze samenleving. Daarnaast ondersteunt dit domein het college in het bepalen van de koers.

Domein Publiek en bestuur bestaat Contact, Advies en Strategie en Ondersteuning

Domein Fysieke Leefomgeving

Medewerkers in het domein Fysieke Leefomgeving richten zich op het behouden en versterken van onze leefomgeving. Dit gaat over het beheer en onderhoud van de openbare ruimten, het verlenen van vergunningen en het toezicht houden op en handhaving in de leefomgeving. Daarnaast zorgt dit domein voor beleidskaders voor de fysieke leefomgeving. Het uitgangspunt voor dit domein is deze werkzaamheden in goede samenwerking te doen met de samenleving.

Domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit de teams Beheer en onderhoud Openbare ruimte, Vergunning, handhaving en Handhaving, Vastgoed, Regie en Ontwikkeling en Ondersteuning

Domein Samenleving

Medewerkers in het domein Samenleving zorgen er samen met inwoners en maatschappelijke organisaties voor dat iedereen in Velsen mee kan doen. Het domein levert een bijdrage aan een gemeente waar mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen  op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, kunst, cultuur en sport. De inwoner die ondersteuning nodig heeft, staat daarbij centraal. Het domein doet dit onder meer door te werken aan preventie en het aanbieden van individuele en algemene voorzieningen.

Domein Samenleving bestaat uit de teams Sport, Zorg, Regie en Ontwikkeling, Participatie en Ondersteuning

Domein Bedrijfsvoering

Medewerkers van het domein Bedrijfsvoering richten zich op het maximaal kunnen presteren van de organisatie. Medewerkers van dit domein adviseren en ondersteunen hun collega’s van de andere domeinen  bij hun werk.

Domein Bedrijfsvoering bestaat uit de teams Advies en projecten, Informatie en Service en ondersteuning

Concerncontrol

Vanuit een onafhankelijke positie adviseren de medewerkers Concerncontrol de gemeentelijke organisatie gevraagd en ongevraagd over  informatiebeveiliging en privacy. En over  de doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid en sturing en beheersing van de gemeentelijke organisatie.

Programmamanagement

Volgens de methodiek van programmamanagement werkt de organisatie aan het realiseren van ingewikkelde en strategische (verander)opgaven. Denk aan het realiseren van de energietransitie of de invoering van de omgevingswet. In een programma werken medewerkers tijdelijk samen aan het realiseren van belangrijke doelen.

Directieteam

Het directieteam leidt de gemeentelijke organisatie. De directie zorgt ervoor dat medewerkers zo goed mogelijk presteren, ondersteunt en begeleidt de managers en zorgt voor verbinding tussen het bestuur en de  organisatie.

Indeling organisatie per onderdeel

Openbare informatie Woo-verzoeken

WOb-verzoek

Velsen geeft informatie over haar beleid. U kunt vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek (voorheen een Wob-verzoek)

Lees meer over Woo-verzoeken en Woo-besluiten