De auto is, samen met de fiets, het meest gebruikte vervoermiddel voor onze dagelijkse verplaatsingen. Om deze verplaatsingen zo effectief mogelijk te laten verlopen wil iedere autobezitter zijn of haar auto, het liefst gratis, direct voor de deur van de bestemming parkeren. Gezien het nog altijd toenemende autobezit is in de openbare ruimte echter niet altijd voldoende plaats om dit mogelijk te maken. Mede hierom is het noodzakelijk om als gemeente parkeerbeleid vast te stellen.

Visie en hoofddoelstellingen

De gemeente Velsen heeft haar parkeerbeleid vastgelegd in het Parkeerbeleidsplan (Kadernota 2008). De centrale visie in dit plan luidt: 'De gemeente Velsen streeft naar een situatie waarin zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het parkeren zodanig is, dat de kernen in Velsen voor zowel bewoners als bezoekers aantrekkelijk zijn, zowel vanuit het oogpunt van bereikbaarheid als uit het oogpunt van leefbaarheid'. Het parkeerbeleid is daarmee, binnen de mogelijkheden, faciliterend van aard.

De visie is vertaald in een aantal hoofddoelstellingen:

  • Gestreefd wordt naar een optimale benutting van de bestaande (openbare en particuliere) parkeercapaciteit.
  • Uitbreiding/wijziging van parkeerruimte in bestaande situaties wordt niet alleen gebaseerd op aantallen, maar wordt afgewogen tegen de verkeersveiligheid en overige leefbaarheidaspecten.
  • Daar waar ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden is het uitgangspunt om realisatie van de bijbehorende parkeercapaciteit te realiseren conform het geldende parkeernormenbeleid.
  • De gemeente heeft een bepalende rol bij de realisatie van openbare, gebouwde parkeervoorzieningen (tarieven, openingstijden, etc.).
  • Flankerende maatregelen die noodzakelijk zijn om overlast voor de directe omgeving te beperken, komen in principe voor rekening van de verantwoordelijke organisatie/eigenaar/ontwikkelaar. In die situaties waarbij de gemeente zelf ook een groot belang heeft, bijvoorbeeld bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen, kan hiervan worden afgeweken.
  • De exploitatie van het gehele parkeerproduct is kostendekkend.
  • De gemeente bevordert dat wordt voorzien in voldoende (goede) fietsvoorzieningen daar waar concentraties van fietsparkeren aanwezig zijn of zijn te verwachten.
  • In overleg met betrokken instanties wordt gestreefd naar optimalisatie van de handhaving.

In 2011 heeft de gemeente het parkeerbeleidsplan geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn terug te vinden bij de onderstaande documenten.

Parkeernormen

Zoals gezegd voert de gemeente Velsen een faciliterend parkeerbeleid. Een belangrijke uitwerking van dit beleid wordt gevormd door de nota Parkeernormenbeleid 2015. In dit document is vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen moeten worden aangelegd bij nieuwe bouwplannen. De gemeente wil op deze manier parkeeroverlast op de openbare weg zoveel mogelijk voorkomen. Om een eenduidige en transparante toetsing van bouwinitiatieven te garanderen is ook vastgelegd op welke wijze omgevingsvergunningaanvragen worden beoordeeld.

PDF(2017-12-19) Aanpassing Parkeernormenbeleid Gemeente Velsen 2015.pdf

In- uitrit (laten) maken

Betaald parkeren

Parkeren van grote voertuigen e.d.

In de Velsense APV worden voertuigen die met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter aangemerkt als grote voertuigen.

Lees meer over het parkeren van grote voertuigen

Gehandicapten parkeren

Bon parkeergeld (parkeerbelasting)

Ontheffing parkeerverbod (aanvraag)