Bestemmingsplan Rijksweg 236 Santpoort-Noord

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen leggen het (ontwerp)bestemmingsplan Rijksweg 236, Santpoort-Noord ter inzage. Doel van dit bestemmingsplan is de aanleg van een pluktuin mogelijk te maken en een beheerderswoning om te zetten naar een gewone woning.

Aanleiding

Aan de Rijksweg 236 in Santpoort-Noord was een manege gevestigd. De bedrijfsvoering hiervan is gestopt. Het plan is om hier nu een pluktuin met bijbehorende voorzieningen aan te leggen. Als bijbehorende voorzieningen moet gedacht worden aan een kleinschalige winkel met ondersteunende horeca en speeltoestellen. De woning krijgt een woonbestemming. In het bestemmingsplan zit ook een klein stukje gemeentegrond. Dit krijgt een groenbestemming, net zoals de rest van de groenstrook waar het bij hoort.

Om deze wijzigingen planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college legt dit nieuwe bestemmingsplan vanaf 22 december 2023 ter inzage. Zo krijgt een ieder de gelegenheid om, voor een periode van 6 weken, een zienswijze op het plan in te dienen.

Ligging plangebied

Het plangebied betreft de voormalige manege aan de Rijksweg 236 in Santpoort-Noord.

Plan inzien

Het bestemmingsplan Rijksweg 236, Santpoort-Noord (plannummer: NL.IMRO.0453.BP1405RIJKSWEG236-O001) ligt met ingang van 22 december 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Naast het bestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. Het plan is digitaal in te zien op in het Omgevingsloket/Regels op de kaart (zoek op bovenstaande plannaam of -nummer). De stukken zijn tevens in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien kunt u een afspraak maken via 0255 567200.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Dit doet u door:

Een brief te richten aan: 
Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden. 

Een e-mail te sturen aan ro@velsen.nl
Vermeld hierbij ‘zienswijze bestemmingsplan Rijksweg 236, Santpoort-Noord’. Vergeet niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255 567200 of ro@velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.