Bestemmingsplan Hofgeesterweg 63 Velserbroek vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen op 21 december 2023 het bestemmingsplan Hofgeesterweg 63, Velserbroek heeft vastgesteld. Het plan is bekend onder idnummer NL.IMRO.0453.BP1004HOFGEESTERW1-R001.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt de bouw van een woongebied met maximaal 54 woningen tussen de Hofgeesterweg en De Kamp mogelijk gemaakt.

Aanleiding

Aan de Hofgeesterweg 63 in Velserbroek was een manege gevestigd. De bedrijfsvoering hiervan is gestopt. Het plan is om woningen te realiseren op een deel van de voormalige bedrijfsgronden en op het naastgelegen voormalige parkeerterrein. De gemeente staat positief tegenover deze ontwikkeling, omdat het een belangrijke bijdrage levert in het voorzien in de woningbehoefte. Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van het voormalige parkeerterrein verbeterd, wat de leefomgeving en leefbaarheid versterkt.

Ligging plangebied

Het plangebied betreft de voormalige manege met bijbehorende gronden aan de Hofgeesterweg 63 in Velserbroek en het naastgelegen voormalige parkeerterrein.

Plan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan Hofgeesterweg 63, Velserbroek heeft idnummer NL.IMRO.0453.BP1004HOFGEESTERW1-R001 en ligt vanaf vrijdag 19 januari 2024 6 weken lang ter inzage. 

Ook de bijbehorende onderzoeken en rapportages kunnen worden ingezien. Het plan is digitaal in te zien via het Omgevingsloket/regels op de kaart.  Zoek op plan of idnummer). 

De stukken zijn ook in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis aan het Dudokplein 1 te IJmuiden. Om de stukken op het gemeentehuis in te zien, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200

Beroep

Met ingang van vrijdag 19 januari 2024 kan binnen 6 weken beroep worden ingediend bij de Raad van State tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. 

Het instellen van een beroep schorst de werking van het besluit niet op. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Als binnen de termijn van 6 weken ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.