Bescherming natuurgebieden

Beschrijving

Doel van natuurbescherming is drieledig:

  1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland
  2. decentralisatie van verantwoordelijkheden
  3. vereenvoudiging van regels.

Alle verantwoordelijkheden liggen bij de provincies. Onder de wet krijgt u één rechtsdocument waarmee zowel vergunning als ontheffing wordt verleend. Het is nu niet verplicht om ‘aan te haken’ bij de omgevingsvergunning.
Het is wel mogelijk aan te haken vanuit het Omgevingsloket; u wordt dan doorgeleid naar een checklist 'Vergunningverlening'. 

De volgende (in totaal ca.170) gebieden worden aangewezen en beschermd:

  • Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden)
  • Beschermde Natuurmonumenten
  • Wetlands.

In Velsen is het duingebied een beschermd natuurmonument (Natura 2000 'Kennemerland-Zuid').

Voor activiteiten of projecten die schadelijk (kunnen) zijn voor de beschermde natuur geldt een onderzoek-, motivatie- en eventueel een vergunningplicht. De onderzoekplicht rust op de initiatiefnemer van het project.

Aanvragen

Lees de brochure een omgevingsvergunning aanvragen voor meer informatie over het stappenplan om tot een aanvraag te komen.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u digitaal doen ( DigiD-code vereist) via het landelijk Omgevingsloket 
(Informatie over DigiD voor bedrijven)

In het Omgevingsloket vindt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u een "vergunningscheck" doen. U kunt dan zien of u wel of niet vergunningsplichtig bent.

Na de check kunt u uw aanvraag verzorgen. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.
U kunt uw aanvraag ook op papier doen (door een formulier op maat uit te printen en vervolgens in tweevoud op te sturen) naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Duur afwikkeling aanvraag

Reguliere aanvragen

Voor reguliere aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen geldt de zogeheten reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Complexe aanvragen

Voor meer complexe aanvragen geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 6 maanden. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend. In de uitgebreide procedure wordt overigens wel eerst een ontwerpbesluit genomen waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt hierop te reageren.

Na ontvangst

Na ontvangst van de vergunning kunt u hier het vervolg van de procedure lezen: Een omgevingsvergunning ontvangen

Kosten

Aan een Omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden.

De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.

Verordening Leges 2023

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Vrije inloop

Voor het inzien van lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen is geen afspraak nodig.

Afspraak maken

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer 0255 567200 of 14 0255.

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.