Bescherming flora en fauna

Beschrijving

Gaat u een schuur slopen, een houtwal verwijderen, een dakkapel bouwen, een sloot vergraven of bent u bezig met een grootschalig ruimtelijk project? Dan heeft u te maken met de Wabo en de Flora- en faunawet.

De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde natuurgebieden, regelt de handel in en import en export van beschermde diersoorten, de jacht en de schadebestrijding.
De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Het is een raamwet; in de wet staan de hoofdlijnen. De uitwerking is geregeld in aparte besluiten en regelingen.

De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken.

De Flora- en faunawet bevat verbodsbepalingen om ervoor te zorgen dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verbodsbepalingen houden onder andere in dat (beschermde) planten niet geplukt mogen worden. Dieren (beschermd of niet) mogen niet gedood, verwond of gevangen worden. Ook de plaatsen waar dieren verblijven zijn beschermd.

Wordt een omgevingsvergunning aangevraagd en is een activiteit schadelijk voor planten of dieren die onder de bescherming van de Flora- en faunawet vallen, dan wordt de aanvrager verplicht om het onderdeel ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde dieren en planten' in te vullen. Wij als gemeente moeten vervolgens aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EZLI) toestemming vragen voor de vergunning. Dat houdt in dat het ministerie EZLI een 'Verklaring van geen bedenkingen' (Vvgb) afgeeft. Deze Vvgb nemen we op in de omgevingsvergunning.

Meer informatie vindt u in:

Wetgeving

Aanvragen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning doet u digitaal ( DigiD-code vereist) via het landelijk Omgevingsloket.
(Informatie over DigiD voor bedrijven)

In het Omgevingsloket vindt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u een "vergunningscheck" doen. U kunt dan zien of u wel of niet vergunningsplichtig bent.

Na de check kunt u uw aanvraag verzorgen. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

LET OP: Is uw activiteit schadelijk voor planten of dieren die onder de bescherming van de Flora- en Faunawet vallen, dan wordt u verplicht om het onderdeel 'Handelingen met gevolgen voor beschermde dieren en planten' in te vullen.

U kunt uw aanvraag ook op papier doen (door een formulier op maat uit te printen en vervolgens in tweevoud op te sturen) naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Duur afwikkeling aanvraag:

Reguliere aanvragen

Voor reguliere aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen geldt de zogeheten reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Complexe aanvragen

Voor meer complexe aanvragen (zie: Bijzonderheden) geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 6 maanden. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend. In de uitgebreide procedure wordt overigens wel eerst een ontwerpbesluit genomen waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt hierop te reageren.

Voorwaarden

Als particulier kunt u de check doen die is opgenomen in de 'Natuurwijzer omgevingsvergunning'.

Kosten

Aan een Omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden.

De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.

Verordening Leges 2023

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.
 

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Vrije inloop

Voor het inzien van tekeningen uit het archief; lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen is geen afspraak nodig.

Afspraak maken

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer (0255) 567200 of 14 0255.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.