Op de Pionieren in IJmuiden-locatie aan de Lagersstraat, zijn na onderzoek archeologische sporen aangetroffen uit de Romeinse tijd. 

Vondsten week 17 en 18

Gisterenmiddag zijn de archeologische werkzaamheden aan de Lagersstraat afgerond. We hebben een mooi overzicht gekregen van sporen uit meerdere tijdsperioden over het hele terrein. Duidelijk is dat de inheems Romeinse nederzetting in het middendeel van het terrein heeft gelegen. Aan de noordzijde zijn vooral paalkuilen en waterputten gevonden. Het is ook duidelijk geworden dat de nederzetting zich in zuidelijke richting heeft uitgestrekt. Daar zijn weinig sporen aangetroffen. De meest sporenrijke zone toont aan dat hier langer dan één generatie is gewoond. Er zijn veel greppels verlegd en er is een wirwar aan paalkuilen, waterputten en kuilen gevonden. Bij het uitwerken van de veldtekeningen met alle sporen zal duidelijk worden hoeveel boerderijen er hebben gestaan en hoe het erf was ingericht.

De laatste dagen hebben nog mooie informatie opgeleverd. Er is een geheel intact gebleven pot gevonden met een donkere rode stof (misschien oker) erin.
Foto pot in zand

Afgelopen maandag is er een tweede pottenstapel gevonden. Deze pottenstapel bestond niet zoals de eerste uit 4, maar uit 3 potten. Dit heeft te maken met de stand van het grondwater; hoe lager de stand van het grondwater, hoe meer potten moesten worden ingegraven.

foto pottenstapel in zand

De archeologen gaan nu aan de slag met de uitwerking van alle vondsten. Hierover volgt later meer informatie op deze pagina. 

-----------------------------------------------------------------------

Vondsten week 16 

De opgraving bij de Pionieren in IJmuiden- locatie aan de Lagersstraat heeft in korte tijd een schat aan informatie opgeleverd in de vorm van onder andere (ploeg- en/of paal) sporen, paalkuilen en scherven. Ook zijn een fibula en pottenstapel opgegraven.

Foto van gevonden fibula

Een fibula is een speld om kledingstukken op de schouder te bevestigen. Het bezit een tweedelig sluitmechanisme in de vorm van een pen en een gaatje of beugel. De fibula kan gezien worden als de voorloper van de veiligheidsspeld.

Foto van gevonden pottenstapel

De aangetroffen inheems-Romeinse pottenstapel maakt deel uit van een fenomeen dat alleen bekend is in deze (duin) omgeving. In de jaren 60 van de vorige eeuw heeft de eerste werkgroep van AWN (Archeologische Werkgroep Nederland) Kennemerland 4 van deze stapels op het (voormalig) Hoogovensterrein opgegraven. In Castricum zijn 7 exemplaren opgegraven. De stapels bestaan uit op elkaar gestapelde en ingegraven grote potten van aardewerk met een goede doorlaatbaarheid. De bodems van de potten zijn met opzet verwijderd. Ook de onderste pot is zonder bodem.
De potten zijn gebruikt als wateropslag en als waterput. Op deze manier heeft de Friese inheemse bevolking een innovatieve oplossing bedacht voor waterwinning. De pottenstapels lijken ook een succesvolle oplossing tegen het stuivende zand te zijn geweest.

------------------------------------------------------------------------

16-04-2021

Op de Pionieren in IJmuiden-locatie aan de Lagersstraat, zijn na onderzoek archeologische sporen aangetroffen uit de Romeinse tijd. Er zijn onder andere sporen van akkers en Romeins aardewerk gevonden. Hollandia Archeologen begint maandag 19 april met de opgraving.

Voor de start van het zelfbouwproject heeft de gemeente archeologisch onderzoek laten plaatsvinden. Hieruit blijkt dat er in de grond uitstekend geconserveerde resten te vinden zijn. De archeologische resten dateren uit de Romeinse tijd met vermoedelijk ook een ouder onderdeel uit de Late IJzertijd (250 v. Chr – 12 n. Chr) Omdat er op de locatie woningen gebouwd gaan worden, is het belangrijk dat alle archeologische sporen gedocumenteerd worden en dat de vondsten veilig worden gesteld.

Akkers uit de Romeinse tijd

Binnen het hele onderzoeksgebied zijn akkerlagen aangetroffen. De akker stamt waarschijnlijk, op basis van het gevonden aardewerk, uit de 2e – 3e eeuw. Daarnaast zijn de akkers bewerkt met een keerploeg. In dit gebied zijn keerploegsporen bekend vanaf de Midden-IJzertijd (500-250 v. Chr.).

Stuk grond waarin akkersporen te zien zijn

Een akkerlaag met duidelijke keerploegsporen, schollen van schoon duinzand dat met de keerploeg nog eenmaal in de akker werd opgenomen. Daaronder een greppel, die samen met andere greppels deel uitmaakt van een ouder irrigatiesysteem.

Foto van een stuk grond waarin sporen van een nederzetting te zien zijn

Duidelijke nederzettingssporen tekenen zich af tegen het schone onderliggende duinzand. Te zien is een brede donkergrijze greppel, smallere lichter grijze greppels en daartussen duidelijke paalkuilen.

Romeins aardewerk

Bij het onderzoek zijn al zo’n 450 scherven inheems Romeins aardewerk gevonden. De grote hoeveelheid aardewerk in enkele kuilen toont aan dat dit waarschijnlijk afvalkuilen waren. 

Een stukje aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden in de Lagersstraat

Wat gaat er nu gebeuren?

Hollandia Archeologen uit Zaandijk begint maandag 19 april 2021 met de opgraving. Ze zullen ongeveer drie weken bezig zijn.

Andere Romeinse opgravingen in Velsen

Er zijn binnen gemeente Velsen inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd bekend, maar slechts een paar daarvan zijn opgegraven of uitgebreid onderzocht. Een goed onderzochte nederzetting zoals Velsen-Hoogovens is meer dan 50 jaar geleden opgegraven. Veel andere vindplaatsen uit deze periode zijn nauwelijks onderzocht. Een grootschaliger onderzoek zoals dit aan de Lagersstraat is een zeer waardevolle aanvulling op de kennis over de bewoningsgeschiedenis van Velsen.

Meer informatie over archeologie in Velsen