Krapte op de woningmarkt, de energietransitie, decentralisatie in de zorg: de wereld van het wonen verandert in snel tempo. Om hierop in te spelen is het nodig om de Woonvisie 2025 te actualiseren. We zetten een nieuwe stip op de horizon. Het uitgangspunt blijft hetzelfde: Samen werken aan een aantrekkelijke stad.

Wat staat er in een Woonvisie?

De Woonvisie schetst de gewenste woonsituatie in Velsen in 2040. Het geeft aan welke onderwerpen de gemeente belangrijk vindt en waar we ons gezamenlijk voor in gaan zetten. De visie helpt om afwegingen te maken over concrete initiatieven en bij het maken van afspraken met betrokken partijen, bijvoorbeeld de woningcorporaties. Zodat het niet bij mooie woorden blijft, maar we er ook in de praktijk iets van terugzien.

Wat is er al gedaan?

In het najaar van 2018 is informatie opgehaald bij diverse partijen over de vier thema’s die centraal staan in het woonbeleid, namelijk:

  • Kwaliteit van de bestaande voorraad en toekomstige woningbouw
  • Wonen en zorg
  • Betaalbaarheid en beschikbaarheid
  •  

Op 28 februari 2019 vond op het gemeentehuis een informatiemarkt plaats voor raadsleden en inwoners. Aansluitend vond een plenair debat plaats. De reacties op de stellingen zijn onder bijgevoegd. ‘Betaalbaarheid en beschikbaarheid’ en ‘Duurzaamheid’ bleken het meest te leven. Hoe kunnen starters toegang krijgen tot de markt? Moet de gemeente particulieren stimuleren om hun woning te verduurzamen? Zetten we in op differentiatie van de woningvoorraad op kernniveau of gemeenteniveau?

Hoe nu verder?

De reacties tijdens de bijeenkomsten worden verwerkt in de concept-woonvisie. Deze sturen we rond naar de aanwezigen, waarna de feedback verwerkt wordt. De definitieve versie wordt daarna ter besluitvorming aangeboden in het tweede kwartaal van 2019.

Wilt u meer informatie?

In de discussienotitie vindt u de trends, huidige stand van zaken en de voorlopige ambities. Deze diende als achtergrondinformatie voor de bijeenkomst met raad en inwoners van 28 februari. De resultaten van de discussie vindt u in bijlage 2.