Het project Techport is één van de vijf impulsprojecten. Het project is erop gericht om samenwerking binnen Techport te stimuleren.

Techport logo

Die samenwerking zorgt ervoor dat de regio IJmond op de kaart wordt gezet als hét centrum van de internationale staal- en maakindustrie en dé plek voor innovatie en vakmanschap op kennisgebieden die daar mee te maken hebben.

Het college en partners zetten zich in voor de ontwikkeling van het Innovation Warehouse als thuisbasis en vlaggenschip van Techport: een fysieke locatie waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in een innovatieve omgeving werken aan de maakindustrie van morgen.

Om Techport verder te ontwikkelen tot icoon van de IJmond en een belangrijke plek binnen de Metropoolregio Amsterdam en Nederland, wordt ingezet op de volgende projecten: Marketing & Communicatie, Innovation warehouse / EFRO aanpak, Technolab en Kopklas Havo 6.

Bekijk hier de Youtube Techport trailer

Marketing & Communicatie

Extra inzet op positionering en profilering draagt bij aan de kracht van het uitvoeringsprogramma van Techport. Een gezamenlijke strategische visie en ambitie voor Techport op de middellange termijn helpen daarbij. Ze vormen een paraplu voor alles wat we de komende jaren ondernemen. Een visie die door alle partners gedragen en uitgedragen kan worden. Kortom, een inhoudelijke basis voor de profilering van het ‘merk’ Techport en bijdraagt aan succesvolle clustervorming.

Techport Centre

Meer dan een kwart van de werkgelegenheid en de helft van de toegevoegde waarde van de economie in de IJmond is te danken aan de maakindustrie. Met het bundelen van de krachten tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid wordt deze sterke positie onder de vlag van Techport uitgebouwd.

De geïntensiveerde samenwerking in de regio werpt zijn vruchten af en is voor de Stuurgroep Techport aanleiding geweest om het ambitieniveau te verhogen: de realisatie van het Techport Centre. Een fysieke locatie in het hart van de maakindustrie, waar alle kennis en vaardigheden die voor deze sectoren kenmerkend zijn onder één dak samenkomen. Een schone en aantrekkelijke werk- en opleidingsomgeving met hoogwaardige vestigings- en gebruiksmogelijkheden voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs. Een broedplaats waar ontmoeting, kennisdeling en kruisbestuiving centraal staan. Een plek waar leerlingen in een contextrijke omgeving worden opgeleid met de nieuwste technieken, en (startende) bedrijven in samenwerking innovaties ontwikkelen en uittesten. Techport Centre draagt daarmee bij aan vakmanschap en innovatie in de IJmond en vormt het visitekaartje voor de regionale economie.

De ontwikkeling van het Fieldlab Slim Onderhoud loopt parallel aan het Techport Centre traject. Momenteel wordt een coalitie gevormd tussen partijen en kennisinstituten om het onderzoek naar slimmer onderhoud bij Tata Steel en het regionale MKB vorm te geven. De praktijkomgeving van het Fieldlab Slim Onderhoud moet plaats krijgen binnen het Techport Centre.

Techport werkt

Technolab

Doel van het Technolab is om de instroom bij technische vervolgopleidingen te vergroten. Het Technolab is een gemeenschappelijk technieklokaal (of –lokalen) voor leerlingen van het basisonderwijs en de eerste twee jaar voortgezet onderwijs in de IJmond. Zij komen daar op positieve manier in aanraking met techniek. Lesprogramma’s van het Technolab worden onderdeel van het reguliere onderwijs van de scholen die meedoen.

Kopklas Havo 6

Met de kopklas havo 6 realiseert het Ichthus College een schakeljaar techniek volgend op Havo 5. Het belangrijkste doel van kopklas Havo 6 is het realiseren van betere doorstroom van technisch georiënteerde leerlingen richting het HBO en het verminderen van de uitval van leerlingen binnen het HBO route door het gecombineerde leer/werktraject.

Impulsproject Techport is één van de Velsen Vijf

Techport - Velsen Vijf logo

Met vijf impulsprojecten wil het college van burgemeester en wethouders in de bestuursperiode 2014 - 2018 de uitvoering van de Visie op Velsen 2025 en de Strategische Agenda 2013-2016 een extra zetje geven. Een extra zetje, aanvullend op alle ontwikkelingen die al in ging zijn gezet.

De Velsen Vijf zijn:

Contact

Voor meer informatie over het project Techport mailt u naar info@velsen.nl t.a.v. de heer T. Rofekamp. Volg ons ook op Facebook en Twitter.