Op de hoek van het Stratingplantsoen/de Duinvlietstraat in Velsen-Noord stond tot 2017 het pand de basisschool 'de Triangel'. Het pand is gesloopt. De huidige grondeigenaar, Timpaan, wil hier 45 nieuwe woningen realiseren.

Stratingplantsoen

Wat te doen voordat het zover is?

In het huidige bestemmingsplan is voor dit gebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid is nodig om de bestemming van de grond te wijzigen naar de bestemming 'wonen'. De volgende stap is het opstellen van een wijzigingsplan. Hierdoor wordt het mogelijk om woningen te realiseren.

Wijzigingsplan

De gemeente maakt een wijzigingsplan als er een initiatief is voor herontwikkeling dat past binnen de randvoorwaarden. De randvoorwaarden zijn vastgelegd in de wijzigingsbevoegdheid. In het wijzigingsplan worden de regels voor herontwikkeling definitief bepaald. Deze regels zijn gebaseerd op het gemeentelijk beleid zoals o.a. de Woonvisie 2025 en de nota Parkeernormenbeleid 2015.

Inspraak

Tot en met 12 maart heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het college van B&W heeft op 21 januari 2020 besloten om het wijzigingsplan voor deze locatie vrij te geven voor particpatie. Op 10 februari 2020 organiseerden de gemeente en de initiatiefnemer, Timpaan, een informatieavond over de herontwikkeling van de locatie.

Hoe nu verder?

De ingediende zienswijzen worden beantwoord. Dit kan leiden tot aanpassing van het wijzigingsplan. Het definitieve wijzigingsplan wordt vervolgens vastgesteld door het college van B&W. Daarna kan de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Deze aanvraag is de laatste stap van de ruimtelijke procedure. Als deze stappen voorspoedig verlopen kan de initaitiefnemer halverwege 2020 starten met de bouwwwerkzaamheden.

Interesse?

Heeft u interesse in het huren of kopen van een woning op de locatie? Ga naar: woneninduinvliet.nl