Het Renovatieplan Speelplekken 2021 geeft een overzicht van de speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid, toegankelijkheid of ouderdom. In elke woonkern zijn de speeltoestellen gecontroleerd. Staat er geen speelplek uit uw woonkern in het Renovatieplan speelplekken dan is de speelplek nog veilig genoeg om op te spelen.

Op basis van logboeken, waarin de technische staat per speelplek en speeltoestel is vastgelegd, ontstaat de lijst met renovatieplekken. In volgorde van prioriteit maken we een afweging.

Toetsing

De voorstellen toetsen we aan de hand van de volgende criteria:

 1. De ouderdom (afschrijving en/ of slijtage) van de speelplek en de toestellen.
 2. De huidige speelwaarde en gebruik van de speelplek.
 3. De leeftijd en het aantal kinderen dat in de nabijheid van de speelplek woont.
 4. Toegankelijkheid van speeltoestellen voor kinderen met een beperking, de speelplek is geschikt als één van de toestellen gebruikt kan worden voor kinderen met een beperking.
 5. Toegankelijkheid van de speelplek (locatie) voor kinderen met een beperking.
 6. De relatie met de andere speelvoorzieningen in de wijk (afstand van de plekken, inrichting van de plekken voor leeftijdsgroepen).
 7. De relatie met de situatie in de wijk, zoals bekend zijnde bouwplannen en herinrichtingvoorstellen voor de openbare ruimte.

Participatie

Voor de aanleg of herinrichting van speelplekken betrekken we kinderen en ouders en bewoners uit de buurt. De stem van de kinderen is het belangrijkst bij het kiezen van de speelplek en speeltoestellen. De gemeente stelt daarnaast de kaders en randvoorwaarden vast.

De participatie verloopt als volgt:

 • De wensen en ideeën van de kinderen en ouders inventariseren we met een enquête met plaatjes. Ook organiseren we ter plaatse een participatiemiddag met een informatiekraam.
 • De ontwerper maakt een ontwerp. Hierbij houdt hij rekening met de wensen, ideeën en toegankelijkheid van de speelplek en toestellen.
 • Het voorlopig ontwerp leggen we voor aan de belangstellenden en na de eventuele opmerkingen maakt de ontwerper het definitieve ontwerp en uitvoeringsplan.
 • Het definitieve plan publiceren we op de website van de gemeente Velsen. Bewoners brengen we daarvan op de hoogte op de informatiepagina in de Jutter / Hofgeest van de gemeente. Bewoners kunnen het uiteindelijke plan komen bekijken op het gemeentehuis.
 • Als bekend is wanneer we het plan gaan uitvoeren, informeren we daarover de bewoners.

We overleggen met de kinderen en ouders hoe we de speelplek geschikt en toegankelijk kunnen maken voor kinderen met een beperking. Dat wordt meegenomen in het ontwerp. In de afgelopen jaren zijn er verscheidene speeltoestellen geplaatst die geschikt zijn voor kinderen met een beperking.

Actuele renovaties

Velserbroek

IJmuiden

Velsen-Noord

Speelplekken met werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden aan speelplekken.

Financiering

In het investeringsplan is € 345.000,00 opgenomen voor 2021. De voorbereidingskosten bestaan o.a. uit participatie, ontwerp en toezicht op uitvoering.

Onderhoud

Het vervangen en/of het aanleggen van speelplekken en deze vervolgens beheren is nauw met elkaar verbonden. Speelplekken vragen periodiek onderhoud. Onderhoud is erop gericht om een veilig functioneren van de speelplek te handhaven. Als gevolg van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) zijn er strenge veiligheidsnormen waaraan speelplekken moeten voldoen. Onderhoud is niet alleen uit veiligheidsoogpunt belangrijk. Het is ook nodig om de economisch geïnvesteerde waarde van de speelplekken te handhaven.

Het beheer van de speelplekken is opgenomen in het beheersysteem. Op basis van de gegevens uit het beheersysteem wordt het bedrag voor het reguliere onderhoud van de speelplekken bepaald.