Op het terrein aan de Broekeroog in Velserbroek gaan Skaeve Huse gebouwd worden. Er komen in ieder geval drie kleine woningen met de mogelijkheid voor uitbreiding tot maximaal zes woningen.

Wat is een Skaeve Huse en wie komt daar te wonen?

Skaeve Huse is een idee uit Denemarken. Het zijn eenvoudig ingerichte woningen voor één of twee personen, op enige afstand van andere huizen. Bewoners van Skaeve Huse hebben meestal onvoldoende sociale vaardigheden. Hierdoor is het voor hen lastig om in een normale woonwijk te wonen. De ervaring uit andere plaatsen in Nederland leert dat het wel goed gaat als zij met enige begeleiding op een rustige plek wonen.

Bewoners krijgen verplichte begeleiding. Het doel is zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren en te behouden. We willen opname of verwaarlozing van de bewoner(s) voorkomen.

Locatie Skaeve Huse

Wie zijn de betrokken partijen ?

De gemeente Velsen heeft een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met Stichting Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen.

Bestemmingsplan Skaeve Huse

Om wonen op de locatie Broekeroog mogelijk te maken, moest de bestemming worden gewijzigd. De hiervoor benodigde bestemmingsplanprocedure startte met het vaststellen van het Startdocument door de gemeenteraad. Daarna is het ontwerpbestemmingsplan Skaeve Huse ter inzage gelegd. Er is door 9 omwonenden één gezamenlijke zienswijze ingediend. De omwonenden kunnen niet instemmen met de gekozen locatie.

In de vergadering van 25 april 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Skaeve Huse’ vastgesteld, dat 6 weken ter inzage ligt. De indieners van een zienswijze kunnen dan een beroepschrift bij de Raad van State indienen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemt in met het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan, op voorwaarde dat de woningen de bestemming “Maatschappelijk” krijgen. Het bestemmingsplan kunt u bekijken via de volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0453.BP1306SKAEVEHUSE1-R001/cs/105344.098/495483.5565/595.275215575.

Buurtbeheerplan

Bij de vaststelling van het Startdocument Skaeve Huse op 20 juli 2017 vroeg de gemeenteraad bij de verdere uitwerking van het project te komen tot een buurtbeheerplan. Het buurtbeheerplan is in concept gereed en in een aantal rondes tot stand gekomen. Met vertegenwoordigers van omwonenden hebben wij samen met betrokken organisaties informatieve gesprekken gevoerd en het plan inhoudelijk besproken. Het buurtbeheerplan biedt onder meer inzicht in de organisatie van het beheer van Skaeve Huse en hoe om te gaan met klachten en meldingen. Het plan geeft hier vorm aan door:

  • het actief betrekken van omwonenden in vorm van een buurtbeheergroep;
  • een meldpunt/aanspreekpunt bij overlast op locatie;
  • de rol van de politie te omschrijven.

Meer informatie of vragen?

Wij hebben een vraag- en antwoordlijst gemaakt waar mogelijk uw vraag en het antwoord in te vinden is. Per mail zijn wij bereikbaar op skaevehuse@velsen.nl of bellen naar: 0255 – 567200.