In het voorjaar van 2019 worden op het terrein aan de Broekeroog in Velserbroek Skaeve Huse gebouwd. Er komen in ieder geval drie woningen met de mogelijkheid voor uitbreiding tot maximaal zes woningen.

Wat is een Skaeve Huse en wie komt daar te wonen?

Skaeve Huse is een idee uit Denemarken. Het zijn eenvoudig ingerichte woningen voor één of twee personen, op enige afstand van andere huizen. Bewoners van Skaeve Huse hebben meestal onvoldoende sociale vaardigheden. Hierdoor is het voor hen lastig om in een normale woonwijk te wonen. De ervaring uit andere plaatsen in Nederland leert dat het wel goed gaat als zij met enige begeleiding op een rustige plek wonen.

Bewoners krijgen verplichte zorg en begeleiding. Het doel is zelfredzaamheid te stimuleren en te behouden. We willen opname of verwaarlozing van de bewoner(s) voorkomen.

Locatie Skaeve Huse

Wie zijn de betrokken partijen ?

De gemeente Velsen heeft een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen.

Hillegondswegje

Bewoners van het Hillegondswegje hebben aangegeven dat zij het wegje graag afgesloten willen hebben. Dit om te voorkomen dat toekomstige bewoners van Skaeve Huse de woningen en bedrijven aan het Hillegondswegje kunnen bereiken.

De gemeente stelt aan de gemeenteraad voor om de weg van het Hillegondswegje op de Broekeroog af te sluiten. De uitvoering vindt plaats voordat de toekomstige bewoners van skaeve Huse hun intrek nemen.

Buurtbeheerplan

Een buurtbeheerplan is in de maak. Hierin staan afspraken over wie welke rol heeft bij het beheer en de verhuur van Skaeve Huse. Een belangrijk onderwerp hierin is hoe meldingen over mogelijke overlast worden opgepakt en afgehandeld. Het maken van het buurtbeheerplan loopt parallel aan de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Het doel is het buurtplan gereed te hebben zodra het bestemmingsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Participatie

Voor de realisatie van Skaeve Huse moet een bestemmingswijziging worden doorgevoerd om wonen aan de Broekeroog mogelijk te maken. De gemeente legt het ontwerpbestemmingsplan Skaeve Huse op 15 juni 2018 voor zes weken ter visie. In deze periode heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze op het plan aan de gemeenteraad te sturen.

Meer informatie of vragen?

Wij hebben een vraag- en antwoordlijst gemaakt waar mogelijk uw vraag en het antwoord in te vinden is. Per mail zijn wij bereikbaar op skaevehuse@velsen.nl of bellen naar: 0255 – 567200.